С.Ганбаатарыг эргүүлэн татах уу? | News.MN - Мэдээллийн эх сурвалж

С.Ганбаатарыг эргүүлэн татах уу?

Хуучирсан мэдээ: 2017.06.22-нд нийтлэгдсэн

С.Ганбаатарыг эргүүлэн татах уу?

АНУ-ын хамгийн том веб портал “Yahoo” компани чөтгөр ч тогтоход хэцүү газар болчихов уу гэмээр л санагдаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа дуусахад гуравхан хоног үлдэж байна. Гэтэл гурван нэр дэвшигчээс нэг нь буюу МАХН-аас нэр дэвшигч С.Ганбаатарыг эргүүлэн татах эсэх асуудал яригдаж эхлэв.

Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд нэр дэвшигч нь хуульд заасан хүрээнд аливаа этгээдээс хандив авах ёстой. Гэтэл МАХН-аас нэр дэвшигч С.Ганбаатар БНСУ-ын иргэнээс 50 сая вонн буюу Монгол төгрөгөөр 100 сая төгрөгийн хандив авч буй видео бичлэг олон нийтийн сүлжээнд цацагдсан юм. Тиймээс энэ асуудлаар иргэд болон төрийн бус байгууллагуудаас Сонгуулийн ерөнхий хороонд гомдол ирснийг хуулийн дагуу цагдаагийн байгууллага шалгаж эхэлжээ. Мөн МАХН-аас нэр дэвшигч С.Ганбаатарт 50 сая вон өгсөн БНСУ-ын иргэн өөрөө “Нэр дэвшигч С.Ганбаатарт хандив өгсөн нь үнэн, үүндээ уучлалт гуйж байна” гэсэн бичгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлсэн байна. 

Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид иргэд, аж ахуй нэгжээс хандив авах зохицуулалт Сонгуулийн тухай хуульд тусгасан. Тодруулбал, Сонгуулийн тухай хуулийн 52-р зүйлийн 52.4-т “Энэ хуулийн 52.2, 53.2-т заасныг зөрчиж, хандив өгөхийг хориглосон этгээдээс хандив хүлээн авсан бол тухайн нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасч, хүлээн авсан хандивыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу улсын орлогод буюу төрийн санд шилжүүлнэ гэж заасан. Тэгвэл Сонгуулийн тухай хуулийн 52-р зүйлд нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, арван найман нас хүрээгүй хүнү, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан, банкны хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй хуулийн этгээд, Үйлдвэрчний эвлэл, шашны болон бусад төрийн бус байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон. 

Мөн сонгуулийн хуульд хандивыг иргэн хүн гурван сая хүртэл, хуулийн этгээд арван сая төгрөг хүртлэх хэмжээний хандив авах ёстой гэж заасан. Хуулийн дагуу нэр дэвшигч нь сонгуулийн хууль зөрчиж, гадаадын иргэнээс хандив авсан, иргэнээс авах хандивын хэмжээг тогтоосон хэмжээнээс нэмэгдүүлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага энэ хэргийг шалгаж, тогтоодог. Хэрэв цагдаагийн байгууллага нэр дэвшигч С.Ганбаатар гадаад улсын иргэнээс их хэмжээний хандив авсан нь тогтоогдвол шууд нэрийг нь татах уу эсвэл гэсэн асуулт гарч байна. Учир нь Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн нэр дэвшигч нь хандив өгөх, хүлээн авахыг хориглох гэсэн заалтад гадаадын иргэнээс хандив авах, хууль заасан хэмжээнд хандив авна гэж тусгасан боловч энэ хуулийн Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой заалт буюу 145-р зүйл буюу Нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах гэсэн заалт буюу 145.1 “Нэр дэвшигч бүртгүүлсний дараа тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл илэрвэл уг нэр дэвшигчийг сонгуулийн төв байгууллага нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтаас хасч, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасан байгаа юм. 143.1.5 дахь заалт буюу сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш нэр дэвшигчийг бүртгэх хүртэл хугацаанд энэ хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол тухайн нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах үндэслэлтэй байж болох. Гэвч энэхүү заалтын дараагийн заалт болох 145.2-т “Энэ зүйлд зааснаас өөр үндэслэлээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасахгүй” гэсэн заалт оруулж өгчээ. Дээрх заалтад гадаад улсын иргэнээс хандив авахыг нь хориглоогүй, мөнгөн дүнг нь хориглосон заалт Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн 17-р бүлэг буюу Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой заалтад тусгаагүй учраас нэр дэвшигч С.Ганбаатарыг нэрийн жагсаалтаас хасахгүй байх боломжтой мэт ойлгогдож байна. Ямартай ч энэ асуудлыг цагдаагийн байгууллага шалгаж, хууль зөрчсөн эсэхийг тогтоож, түүний дараа Сонгуулийн ерөнхий хороо шийдвэрээ гаргах учиртай. 

Сонгуулийн тухай хуулийг ЭНД дарж уншина уу.

Тайлбар: Сонгуулийн нэгдсэн хууль 17-р бүлэг буюу Ерөнхийлөгчийн сонгууль

 

Тайлбар: Сонгуулийн тухай хууль Гуравдугаар бүлэг буюу Хандив

52-р зүйл

145 дугаар зүйл.Нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах

 

-145.1.Нэр дэвшигч бүртгүүлсний дараа тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл илэрвэл уг нэр дэвшигчийг сонгуулийн төв байгууллага нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасч, нийтэд мэдээлнэ гэжээ. Тэгвэл нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл нь:

143 дугаар зүйл.Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах

 -143.1.Дараах тохиолдолд нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзана:

-143.1.1.хуульд заасан хугацаанд нэр дэвшүүлэх ажиллагааг явуулаагүй;

-143.1.2.нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг хангаагүй;

-143.1.3.өөр намын гишүүнийг нэр дэвшүүлсэн;

-143.1.4.нэр дэвшигчийг бүртгүүлэхэд шаардагдах энэ хуульд заасан баримт бичиг дутуу, эсхүл хуурамч бол;

-143.1.5.сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс хойш нэр дэвшигчийг бүртгэх хүртэл хугацаанд энэ хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан;

-143.1.6.нэр дэвшүүлэх ажиллагаа энэ хуулиар тогтоосон журмыг зөрчиж явагдсан.

-145.2.Энэ зүйлд зааснаас өөр үндэслэлээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасахгүй.

 

 

 

 

С.Ганбаатарт аль заалт нь үйлчлэх вэ?

52 дугаар зүйл. Хандив өгөх, хүлээн авахыг хориглох

 

-52.1.Дараах этгээдээс хандив өгөхийг хориглоно:

 

-52.1.1.гадаад улс буюу гадаадын байгууллага /хамтарсан байгууллагын гадаадын оролцогч/;

 

-52.1.2.олон улсын байгууллага;

 

-52.1.3.төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага;

 

-52.1.4.гадаад улсын иргэн;

 

-52.1.5.харьяалалгүй хүн;

 

-52.1.6.арван найман нас хүрээгүй хүн;

 

-52.1.7.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд;

 

-52.1.8.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан, банкны хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй хуулийн этгээд;

 

-52.1.9.Yйлдвэрчний эвлэл, шашны болон бусад төрийн бус байгууллага;

 

-52.1.10.байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээд.

 

 

50 дугаар зүйл.Мөнгөн хандив

 

-50.1.Мөнгөн хандив дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байна:

-50.1.1.иргэний хувьд гурван сая төгрөг хүртэл;

-50.1.2.хуулийн этгээдийн хувьд арван таван сая төгрөг хүртэл.

 

 

 

"Болор дуран"-аар шалгав.

42 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Zochin 2017-06-22 71.202.159.52

Hulgai hiisen ni zugeer ileer handiv avsan ni buruu Er ni oilgohgui l yum baina Shudraga unen gej yu bolj taarah ve

Зочин 2017-06-22 202.179.24.179

Авсан ч яадаг юм Өөрснөө бүр том хулгайчууд байж

Зочин 2017-06-22 103.229.120.6

ХАМАГ ГАЙГҮЙ НЬ ГАМБАА

Зочин 2017-06-22 59.153.113.245

Сонгуулийн тухай хуулийн 159 дүгээр зүйл Нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах\n159 1 Нэр дэвшигч бүртгүүлсний дараа тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл илэрвэл уг нэр дэвшигчийг бүртгэсэн сонгуулийн байгууллага нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасч нийтэд мэдээлнэ \n\n159 2 Нэр дэвшигч бүртгүүлсний дараа тухайн нэр дэвшигчийг нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах энэ хуулийн 52 67 3 70 1 70 5 1-70 5 10 70 5 13-70 5 16-д заасан үндэслэл тогтоогдвол уг нэр дэвшигчийг бүртгэсэн сонгуулийн байгууллага нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасч нийтэд мэдээлнэ гэж заажээ

Зочин 2017-06-22 150.129.141.205

Эргүүлэн тат\n

Зочин 2017-06-22 150.129.141.205

Гадаадын авилгын мөнгөөр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд орж байгаа Фингшү Ганбаатар гээч нөхрийг [Хориотой Үг] хийх хэрэгтэй

Зочин 2017-06-22 202.9.41.132

Ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгөхөө больцгооё Өөр нэр дэвшигчид гаргаж ирж дахин сонгууль явуулцгаая

Сонгогч 2017-06-22 66.181.177.39

МАНАН үнэн дороо нойтогнож байна даа Тэгэх тусам нь олон түмэн Сайнхүүгийн Ганбаатарыг дэмжих болно шүү дээ

ЯАМАЙ ЯАМАЙ 2017-06-22 112.72.15.66

60 ДАЛАН ТЭРБУМЫНХАА УЧРЫГ ОЛООГҮЙ БАЙЖ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХЫГ НЬ ДЭМЖСЭН 50 САЯ ТӨГРӨГ Ч ЯАМАЙ БАЙНАА ХӨ

Зочин 2017-06-22 103.10.22.13

ийм гоомой юм юм хийнэ гэж байх уу үгүй байхаа том ажиллагаа зохион байгуулсан байж болзошгүй Солонгост [Хориотой Үг] өгөөд хийлгэж болно ш дээ МАН-ын гар мөн ч урт байнаа Америкын сургалт амжилттайй хэрэгжиж байна

Зочин 2017-06-22 66.181.160.126

эгүүлэн татах

Зочин 2017-06-22 46.127.193.153

Jenko naiz moon uvgunuuruu mungu uguulj bichleg hiigeed munkhbaysgaland ugchee gahgah gah yostoi muu nohoi yumaa

Зочин 2017-06-22 103.10.22.65

Яс юман дээрээ бол Ганбаа өөрөө л [Хориотой Үг] авчихсан юм байна ш дээ Ядаж [Хориотой Үг] байсан бол би сайн санахгүй байна гэхсэн Өгөөш энээ тэрээ гэлгүй шувдаргаар хэргээ хүлээх нь хамгийн зөв Ганц хоногийн настай намын гишүүн ийм л байдаг байхгүй юу МАХН хаан

Зочин 2017-06-22 124.158.110.82

татвал 3-ууланг нь тат

Зочин 2017-06-22 27.123.214.120

Za hinshuu Gambaa ingeed bye um bn

Зочин 2017-06-22 202.21.106.119

МҮҮНийхэн Монголын олигархуудтай гар хөл бололцон сүлбэлдсэн гадны опшорчид Монголын сонгуулийг үймүүлж ард түмний дунд яс хаяж тоглож байна Тэгэхээр бид эвийг хичээж Ганбаатарыг татах биш харин өрсөлдүүлж сонгуульдаа орох хэрэгтэй Хэнд саналаа өгөх нь ард түмний эрх болохоос биш Солонгосын зохиолоор сонгууль явуулж оньгоотохгүй шүү

Mongol hvn 2017-06-22 153.231.201.107

2 ulaandaa garsan deeremchin 1 tsagaandaa garsan hudalch ene 3 as heniig ni songoh yum bee Songuulid ner dewshigchdiig bvgdiig ni tatah heregtei Ene uls oron buzar bulaigar dvvrlee uhervvdee

Gaihaltai 2017-06-22 202.21.98.10

Munhbayasgalan mundag investigative setguulch ium aa Iaj ter bichlegiig olson ium bol Samsung MYYH hoior iamar holbootoi ium bol doo Odoo Battulgyn gol ursuldugch n alga boloh n dee 2-laa Eh oronch image burduulj baisan ium

сонгогч 2017-06-22 59.153.114.16

Энэ удаад сонгуульд оролцохгүй санал өхгүй яагаад З нэр дэвшигч гуравуулаа гэмт хэрэгтэн мэт яригдаж байна үнэн худал нь тогтоогдоогүй санал өхгүй байхад буруудах юм алга ери нь сонгууль хүчингүй болох магадлал өндөр намууд нэр дэвшүүлэх асуудалд туйлын хариуцлагагүй хандсан байх тул энэ удаад сонгуулийг хошлуулаж хариуцлагыг тус тусын намууд үүрвэл зохилтой шудрага ёсонд нийцэнэ

Зочин 2017-06-22 202.21.106.137

Гэмт хэрэгтэн мэт яригдахаар нь сонгууль өгдөггүйм үү кккк сайхан [Хориотой Үг] гар байна ла энэ чинь харин ккк

Зочин 2017-06-22 103.26.195.105

man-yn khiisen uildel gesen

Зочин 2017-06-22 202.179.25.189

Huuli zorchij handiv avsan ni unen yum chini odoo yaya gehev Ooroo huulia medeed avahgui baisan ni yasan yum

Зочин 2017-06-22 122.201.24.164

Solongosudtai huivaldaj albaar handiv uguulj notloh barimt avch uldsen bna gj hardaj bna

Зочин 2017-06-22 66.181.177.84

өө олдохгүй вна уу манан замхарч наран мандана

xxx 2017-06-22 202.170.71.157

Зориуд захиалгаар хийсэн урхи байна Гэхдээ Ганбаатар өөрөө хууль бус гэдгийг мэдсээр байж мөнгийг нь авсан нь буруу ёс суртахууны хувьд тэнцэхгүй гэсэн үг Олигтойхон хүн байсан бол авахгүй л байсан юм Ганбаатар чадсангүй ээ Ганбаатарын нэрийг татах нь зөв Баттулга Энхболд 2 ч гэсэн бичлэг байхгүй л болохоос бас л хууль бусаар хандив мөнгө авч байгаа 3-ууланг нь татвал зохино энэ сонгуулиар үнэндээ санал өгөх хүн алгаа

Зочин 2017-06-22 202.21.106.129

Солонгосчууд даварч байна

ARD 2017-06-22 202.131.243.162

Janhuu battulga songogdoj chadahguigee medeed ene bugdiig zohion baiguulj bna Ene balai jujigt hen itgeh ve dee Neg so-d heden tugrug atguulaad l boloo sh dee

Amar 2017-06-22 202.179.27.101

Түгжил Женко Босоо тэнэгт вон өгүүлж түүнийг нь Оюунгэрэл гэж балай авгай дэлгэдэг юм гэнэ Нөгөө солонгос нь бас мүүн юм байх Түгжил Женко монголчуудыг өөр шигээ боловсролгүй гэж боддогоо одоо боль Түгжилдсэн Түгжилдүүлсэн хоёулангийнх нь нэрийг тат

Хvн 2017-06-22 27.123.214.118

Монголын сонгуулийн тогтолцоонд гаднынхныг оролцуулдаг увайгvй vйлийг 2 нам л зохион байгуулж чадна Хууль зерчсен солонгосд хуулийн дагуу шийтгэл оноох хэрэгтэй

Зочин 2017-06-22 202.70.46.218

Ganbaatarig demjinee

зочин 2017-06-22 202.70.46.207

Ганбаатарыг гарна гэхээс айсан арчаагүй амьтдын арга заль биз дээ Ганбаатарт ялалт амжилт хүсье\n\n\n

irgen 2017-06-22 49.1.165.187

ene 3 n hen garah ni sonin bish ee garsan hoino ni ard tumnii amidrald yu ch uurchlugduhgui harin gedsendee huluu hiiltseniih bulhaig ni tumen olon hangalttai medej avlaa ur dun erduu ene

ХАМГИЙН ШУДАРГА, ЯДУУ НЭР ДЭМШИГЧ 2017-06-22 202.9.41.45

Захиалгатай хар пи араа БОЛЬ Газар лиценз зараагүй эх орноо худалдаагүй [Хориотой Үг] аваагүй овт шааргүй Ганбаатар руу дайрч эхэллээ

Зочин 2017-06-22 202.70.33.242

Тэр Солонгос дуракыг сайн шалгах хэрэгтэй Хэн захиалсныг нь хэлүүлэх хэрэгтэй Өөрөө Ганбаатарын сонгуульд амжилт хүсье энэ тэр гэж очсон юм биш үү МАН-ынхан эсвэл АН-ынхан захиалсан нь гарцаагүй үнэн Мэдээж С Ганбаатарт сонгуульд зарцуулах асар их мөнгө хэрэгтэй байгаа тэгэхээр хэн ч гэсэн амжилт хүсч байгаад нь баярлана шд Гэхдээ С Ганбаатарын нэрийг татвал ард түмэн харин ч эсэргүүцэх байх даа\n

Зочин 2017-06-22 103.242.47.98

Одоо мөнгөнөөс буцахгүй байгаа хүн ерөнхийлөгч болчихвол улс орныг маань зарахнээ Арайл бишээ \n

Зочин 2017-06-22 202.9.42.7

Улс оронг зарах гээд замд нь саад болоод байгаа хүнийг харин зайлуулаад тухтай наймайгаа хийх гэж байхад чам шиг залхдаггүй тэнэгүүд нь тэгж бодох биз

zochin 2017-06-22 66.181.184.197

Ene bol albaar songuulid oroltsohiig boliulah gesen bashir arga baina huuliin zaaltaa medseer baij hichneen huulchtai MAXN iim uildel hiihgui ny lav sanaataigaar neriig ny hasah uil ajillagaa yavagdaj bainna gej haraj baina hurdan tailbar egmeer yum

Зочин 2017-06-22 111.65.44.106

Yavuulga bna uu ugui yu hamaagui Ganbaatar ter mungiig avch bgan huuli bus uildel bolson Ner devshigch hun tatgalzah heregtei blaa

Зочин 2017-06-22 150.129.142.40

Яалаа гэж татаж байдаг юм Зориуд хийсэн явуулга байна тэр муу [Хориотой Үг] Солонгос Женко л ийм юм санаачилсан байх Мүүн гээд л тэнэгтээд байдаг тэр Мөнхбаясгалан Мөнгө өгснөө дараа нь "Би мөнгө өгсөн намайг шалга гээд өргөдөл өгдөг эрүүл хүн байх уу Яавч явуулга

HM 2017-06-22 82.132.213.175

Энэ естой балайгийн балай сонгууль-show болж байнаа Орших уу эс орших уу дээрээ тулаад амь тэмцэж байх шиг Эцсийн мөчид Ганбааг жагсаалаас гаргаад Энхээ ахыг дахиад мурчихваадаа янз нь Өөрөө ч сайхан дебил гар юм даа

Mongol 2017-06-22 203.91.115.40

Ene jujig chiny yavahgui ee baidliig bur hundruulne Ard tumen bosno shuu bolgoomjtoi l baigaarai galaar naadah hereggui shuu Ylagdsanaas chiny doloon dor bolno Enhboldoo Battulgaa

tataachee 2017-06-22 182.226.34.83

End solongost sumeer showdaad mongo guigaad ih yawsn daa