“УИД” ХК-ийн үнэт цаасны ханш буурлаа

Хуучирсан мэдээ: 2010.03.26-нд нийтлэгдсэн

“УИД” ХК-ийн үнэт цаасны ханш буурлаа

Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн
арилжаагаар 23 ХК-ийн нийт 84.4 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 58.6
мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 9320.35 нэгж болж,
өмнөх өдрөөс 117.39 нэгжээр өсчээ. “Сор” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 14.94%
өсч, “УИД” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 6.90% буурсан байна.

¯íýò
öààñíû íýð

Àðèëæñàí
øèðõýã

              Òóõàéí ºäðèéí õàíø

 

Íýýëò

Äýýä

Äîîä

Õààëò

 

Õóâüöààíû õî¸ðäîã÷ çàõ çýýë:

 

 

 

 

 

 

ÕªÕ ÃÀÍ

27
581

150

151

150

150

 

À.Ï.Ó

15
010

1
500

1
600

1
500

1
600

 

ÌÎÍÈÍÆÁÀÐ

4
010

110

110

109

109

 

ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ

3
596

118

118

116

116

 

ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ

1
810

1
900

2
100

1
900

2
080

 

ÍÀÊÎ Ò¯ËØ

1
200

300

300

300

300

 

ÁÀÃÀÍÓÓÐ

1
132

3
200

3
201

3
200

3
201

 

ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð

1
047

560

570

540

540

 

ØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ

934

4
800

4
800

4
800

4
800

 

ÌÎÍ ÖÀÕ ÕÎËÁÎÎ

748

3
500

3
500

3
500

3
500

 

ÝÝÐÌÝË

526

1
500

1
500

1
500

1
500

 

ÑÎÐ

360

900

908

900

908

 

ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ

200

194
000

194
000

194
000

194
000

 

ÃÎÂÜ

143

6
000

6
000

6
000

6
000

 

ÌÀÒÅÐÈÀËÈÌÏÅÊÑ

70

2
900

3
000

2
900

3
000

 

ÌÎÍÃÎË ÍÝÕÌÝË

68

950

950

950

950

 

ÇÎÎÑ ÃΨË

65

945

1
080

945

1
080

 

ÒÝÝÂÝÐ À×ËÀË

56

130

130

130

130

 

ÓÁ Á¯Ê

50

525

525

525

525

 

ÌÎÍÃÎË ÑÀÂÕÈ

45

490

490

490

490

 

ÎËËÎÎ

10

75

75

75

75

 

ÁÀßÍÃÎË ÇÁ

5

27
500

27
500

27
500

27
500

 

ÐÅÌÈÊÎÍ

1

75

75

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Àðèëæèãäñàí
øèðõýã

 

 

58 667

 

 

Õóâüöàà

 

 

58
667

 

 

Çàñãèéí
Ãàçðûí áîíä

 

 

0

 

 

 

Êîìïàíèéí
áîíä

 

 

0

 

 

 

Àðèëæààíû
¿íèéí ä¿í /òºã/

 

84
358 044

 

 

Õóâüöàà

 

 

84
358 044

 

 

Çàñãèéí
Ãàçðûí áîíä

 

 

0

 

 

 

Êîìïàíèéí
áîíä

 

 

0

 

 

 

ÒÎÏ-20
èíäåêñ /ººð÷ëºëò/

 

9320.35/+117.39

 

 

Íýãäñýí
èíäåêñ  /ººð÷ëºëò/

 

4486.29/+59.32

 

 

Çàõ
çýýëèéí ¿íýëãýý /òºã/

 

817
172 487 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж