Сэлэнгийн бөхчүүдийн III сарын барилдаан боллоо | News.MN

Сэлэнгийн бөхчүүдийн III сарын барилдаан боллоо

Хуучирсан мэдээ: 2010.03.22-нд нийтлэгдсэн

Сэлэнгийн бөхчүүдийн III сарын барилдаан боллоо

Ñýëýíãý àéìãèéí áºõ÷¿¿äèéí äóíä ñàð á¿ð óëàìæëàë áîëгîí çîõèîí байгуулдаг ээлжит барилдаан өнгөрсөн ням гаригт боллоо. Гуравдугаар ñàðûí áàðèëäààí “ Àëäàð” спорт хорооны çààëаíä болсон бөгөөд барилдааныг Сэлэнгэ аймгийн  Å𺺠ñóìûí õàðüÿàò, Á.Ëõàãâàñ¿ðýí çàõèðàëòàé, ¿ð òàðèàíû “Äîîëò” ÕÕÊ èâýýí òýòãýжээ. Íèéòèéí áàðèëäààíä 40 áºõ зодоглосноос Ìàíäàë ñóìûí õàðüÿàò, “Àëäàð” спорт хороо, “Íî¸ä” ãðóïïûí áºõ, аймгийн арслан ×.Áàÿíìºíõ ò¿ð¿¿ëæ, Ñàéõàí ñóìûí õàðüÿàò, “Àëäàð” спорт хороо, “Хөтөлийн цåìåíò øîõîé” компанийн áºõ, àймгийн àрслан Á.Äýëãýðñàéõàí ¿ç¿¿ðëэëýý. Àéìãèéí öîëã¿é áºõ÷¿¿äèéí áàðèëäààíä 32 áºõ áàðèëäñàíààñ Öàãààííóóð ñóìûí õàðüÿàò, “Øîíõîð” îëèìï äýýä ñóðãóóëèéí îþóòàí, ñумын заан Ñ.Ìýíäõ¿¿ ò¿ð¿¿ëæ, Áàðóóíõàðàà ñóìûí õàðüÿàò, “Àâàðãà” äýýä ñóðãóóëèéí îþóòàí, ñумын заан Á.Óóãàíäàâàà ¿ç¿¿ðëэëýý.  Түүнчлэн эíý óäààãèéí áàðèëäààíä Î̪ÇÎ-û øèëèéí ãîë àéìãèéí “Áàò èòãýëò” êëóáûí áºõ÷¿¿ болон Õºâñãºë àéìãèéí “Хºâñãºëèéí õ¿÷òýí” äýâæýýíèé çàëóó áºõ÷¿¿ä зодоглосон байна. 

Гурвын даваа:

1. à/à ×.Áàÿíìºíõ-ç/á Í.Æàðãàëñàéõàí /Öàãààííóóð /
2. à/à Á.Äýëãýðñàéõàí-ñ/í Ì.Æàðãàëñàéõàí /Ò¿øèã/
3. ñ/ç Á.Ýðäýíýáàÿð-ñ/ç Ñ.Ìýíäõ¿¿ /Öàãààííóóð/
4. ñ/ç Á.Áàòöýíãýë-ñ/í Î.Áàòìàãíàé /Ñàíò/
5. ñ/ç Í.Ýíõæàðãàë-ñ/ç Í.Øèíýçîðèã /Õºâñãºëèéí õ¿÷òýí/

Дөрвийн äàâàà:

1 .à/à ×.Áàÿíìºíõ- ãîö ìºðãºâ
2. à/à Á.Äýëãýðñàéõàí- ñ/ç Á.Áàòöýíãýë
3. ñ/ç Á.Ýðäýíýáàÿð- ñ/ç Í.Øèíýçîðèã /Õºâñãºëèéí õ¿÷òýí/

Тавын äàâàà:

1. à/à ×.Áàÿíìºíõ -ñ/ç Á.Ýðäýíýáàÿð
2. à/à Á.Äýëãýðñàéõàí –ãîö ìºðãºâ

Зургаагийн даваа:

1. à/à ×.Áàÿíìºíõ-à/à Á.Äýëãýðñàéõàí

   

0 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

ý.ï¿ðýâäîðæ 2010-03-22 202.55.191.37

Ñýðãýëýí áîë ñýëýíãèéõ Ñîîòîí áîë ÷îíûí ãºëºã ãýæ ìýäýõ ¿¿

Avatar

enkh 2010-03-22 127.0.0.1

үүнийгээ засал даа хурдан арай ч дээ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж