ХЭҮК: Элсэгчийг бүртгэхдээ байрны ордер шаарддаг нь ноцтой зөрчил

ХЭҮК: Элсэгчийг бүртгэхдээ байрны ордер шаарддаг нь ноцтой зөрчил

ХЭҮК: Элсэгчийг бүртгэхдээ байрны ордер шаарддаг нь ноцтой зөрчил

Хүний эрхийн үндэсний комисс/ХЭҮК/-оос өнөөдөр /2024.05.09/ Захиргааны хэм хэмжээний зарим акт нь Монгол Улсын хуулиас давсан, хүний эрхийн ноцтой зөрчил үүсгэж байгаа талаар мэдээлэл хийлээ.


ХЭҮК-ын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Д.Ёндонжамц:

-Монгол Улсад 315 хуулиар захиргааны эрх хэмжээний акт батлах эрх олгосон.  Нийтдээ 2400 орчим заалт байгаа. Энэ хүрээнд захиргааны хэм хэмжээний акт батлагдсанаас  Улсын нэгдсэн санд 2480 захиргааны хэм хэмжээний акт бүртгэлтэй, 860 нь бүртгэлгүй байна.

Захиргааны хэм хэмжээг баталж байгаа субьектээр авч үзвэл сайдын тушаалаар 780, агентлагийн даргын тушаалаар 178, ИТХ-ын тогтоолоор 842, Засаг даргын захирамжаар 48, бие даасан агентлагийн шийдвэрээр 145, зөвлөл хороо, бусад хороо байгууллагын шийдвэрээр 466 нь батлагдсан байна.

ХЭҮК нь Захиргааны хэм хэмжээний акт нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээ, хүний эрхийн зарчимд нийцэж байгаа эсэхэд санал гаргах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг. Энэхүү чиг үүргийнхээ хүрээнд сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 23 захиргааны хэм хэмжээнд 150 орчим санал өгсөн.

Хүний эрх, эрх чөлөөг хуулиар хязгаарлаж болно гэж заасан ч захиргааны акт нь хүний эрхийг зөрчих тохиолдол цөөнгүй гарч байна. Үүнд, ХЭҮК хяналт шалгалт зохион байгуулж , мөн гомдлоор шалгаж байна.

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын баталсан захиргааны хэм хэмжээний тухай актад дүн шинжилгээ хийж үзэхэд НИТХ-аас баталсан 20, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан 66, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар баталсан хэм хэмжээний актыг судлаад үзэхэд нэгхэн захиргааны актыг Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, бусад акт бүртгэгдээгүй хэрнээ зарим акт 17 жил мөрдөгдсөн нөхцөл байдалтай байсан. Нийслэл хотод тулгамдаж байгаа асуудал болон нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийтээр мөрдөх хэм хэмжээг нэгдсэн санд бүртгүүлэлгүйгээр мөрдсөнөөр акттай холботой иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж чадахгүй, чирэгдэлтэй хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байсан нь дүн шинжилгээний явцад тогтоогдсон.

ХЭҮК-оос захиргааны хэм хэмжээний актыг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, зөвлөмж хүргүүлсэн. Шинэчлэн найруулсан холбогдох хууль тогтоомжид, захиргааны хэм хэмжээний актыг нийцүүлэх шаардлагатай гэдэг зөвлөмжийг мөн өгсөн.

НИТХ-ын 2009 оны  арванхоёрдугаар сарын 23-ний өдрийн 27 дугаар тогтолоор баталсан нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам, 2013 оны арваннэгдүгээр сарын 28-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолоор баталсан нийслэлийн авто зам замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс автомашин ашигласаны төлбөр авах журамд ишлэл хийгдсэн.  Үүнд 1998 оны Авто замын тухай хуулийг ишлэл болгосныг 2017 онд УИХ-аас шинэчлэн найруулж баталсан хуульд нийцүүлж өөрчил гэдэг зөвлөмж өгсөн.

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан ахмад настан, хөгжлийн брэшхээлтэй иргэнд нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих цахим  төлбөрийн карт олгох журамд ишлэл хийгдсэн. Захиргааны хэм хэмжээний актад заагдсан УИХ-аас 2005 онд баталсан Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулиуд нь хүчингүй болсон тул 2017 онд шинээр баталсан Ахмад настны тухай хууль, 2016 онд баталсан Хөгжлийн брэхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нийцүүлэхийг зөвлөсөн.

Нийслэлээс 20-иод жилийн хугацаанд гаргасан 90 орчим захиргааны хэм хэмжэний актаас 89  бүртгэлгүй явж байсныг нь залруулах арга хэмжээ авсан. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас холбогдох арга хэмжээг авсны үндсэн дээр 2020 он гэхэд 33 тогтоол НИТХ-ын, Нийслэлийн Засаг даргын найман захирамжийг Улсын санд бүртгүүлж, хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ авсан.

ХЭҮК-т захиргааны хэм хэмжээний акт нь хүний эрх зөрчиж байна гэдэг гомдол мэдээллийг иргэдээс ирүүлдэг. Жишээ дурдвал, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс 2021 онд 50 дугаар тогтоолоор дархан бэрд энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журам баталсан. Энэ нь хүнийг хүйсээр ялгаварласан, Жендерийн ялгаварлан гадуурхалтыг бий болгосон шийдвэр байсан тул холбогдох  журмынг хүчингүй болгож шийдвэрлэж байсан.

Монгол Улсын Шадар сайд, Улсын онцгой комиссын даргын 2020 оны Covid-19-ийн үед иргэдийг тусгаарлах ажиглах түр журмаар тогтоосон тусгаарлан ажиглах арга хэмжээ нь хүний эрхэд хязгаарлалт тогтоосон арга хэмжээ мөн гэж үзээд энэ журмыг Цар тахлын хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ авч, захиргааны хэм хэмжээний улсын актад бртгүүлэх шаардлага хүргүүлж байсан. Холбогдох журмыг бүртгүүлсний дараа гомдол гаргагч иргэнийг үндэслэлгүйгээр тугсаарлан, төлбөр авсан асуудлыг барагдуулах шаардлага хүргүүлж байсан.

2008 онд баталсан Төрийн ордны хамгаалалтын журамтай холбоотой гомдол ирсэн. Төрийн ордны аюулгүй байдлын хамгаалалт үйлчилгээг зохицуулсан журам батлах ёстой байтал иргэдийн хувцаслалтын талаар нарийвчлан зохицуулсан нь холбогдох хуулийн зүйл заалтыг буруу ойлгож журмаа баталсан байсан. Тиймээс энэ асуудалтай холбогдуулж, холбогдох арга хэмжээг авч, хууль журмыг зөв ойлгож хэрэгжүүлэх, нийтэд ойлгомжтой нээлттэй мэдээлэх захиргааны хэм хэмжээний актыг Улсын санд бүртгүүлж, дагаж мөрдөхийг зөвлөсөн.

Нийслэлийн боловсролын газрын дарга 2019 оны 45 дугаар тушаалаар элсэлт зохион байгуулах тухай журам баталсан байсан.

Журмын 4.4-т Оршин суугаа газраа нэгээс доошгүй жил оршин суусан байх. Элсэгчийг бүртгэхдээ байрны ордерыг эх хувиар нь авч ирэх, ордерын эзэмшигч нь эцэг, эхийнх нь аль нэгийнх нь нэр дээр байх зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа шаардсан журам баталсан байсан нь хүүхдийг оршин суугаа газар, эд хөрөнгөөр нь ялгаварласан хүний эрхийн зөрчил байсан тул зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авахуулсан.

Захиргааны хэм хэмжээтэй холбогдон гарч байгаа нийтлэг зөрчил нь Улсын нэгдсэн санд захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгүүлэлгүй мөрддөг, тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг боловсхруулахдаа хууль тогтоомжоо сайтар судалдаггүй, боловсруулалтад анхаардаггүй, нөлөөллийн шинжилгээг бодитой хийдэггүй, нөлөөллийн шинжилгээ хийх хүний нөөц дутагдалтай. Нарийн мэргэжлийн судлаачаар шинжлүүлдэггүй. Нийтээр дагаж мөрдөхөөр гаргасан захиргааны хэмжэний актыг Хууль зүй дотоод хэргийн яамаар хянуулдаггүй, бүртгүүлдэггүй. Монгол Улсын хуулиас давсан зарим зохицуулалтыг захиргааны эрхийн актад тусгадаг. Хүний эрхийг үндэслэлгүйгээр хязгаарладаг, хүчингүй болсон хууль тогтоомжийг үндэслээд захиргааны хэм хэмжээний акт гаргадаг нийтлэг зөрчил байна” гэлээ.

Г.ХОРОЛ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
3
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
1
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

65 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

ReneeMitchell 2024-05-09 46.8.14.208

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LisaSmith 2024-05-09 188.130.137.164

Халуун охид таныг хүлээж байна –> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LaurenFournier 2024-05-09 46.8.23.47

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

JamieBowness 2024-05-09 46.8.223.188

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

CindyPaladin 2024-05-09 46.8.23.164

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

AngelBarker 2024-05-09 109.248.49.121

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

CherylViljoen 2024-05-09 46.8.15.213

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

MaryMarie 2024-05-09 188.130.210.108

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

BellaValencia 2024-05-09 194.32.229.173

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

JulieRivera 2024-05-09 46.8.15.143

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

ReginaSanders 2024-05-09 5.183.130.165

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

NicoleThompson 2024-05-09 46.8.22.11

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

HelenCarter 2024-05-09 109.248.15.24

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

ElizabethAmorina 2024-05-09 46.8.192.64

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KaylaRatcliff 2024-05-09 45.90.196.62

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

AprilGrant 2024-05-09 46.8.56.122

Халуун охид таныг хүлээж байна – https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

EbonyBallard 2024-05-09 188.130.129.125

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

IsabelMerchant 2024-05-09 109.248.143.40

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

StephanieSorrels 2024-05-09 46.8.106.142

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

WendyNelson 2024-05-09 185.181.247.51

Халуун охид таныг хүлээж байна —-> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LisaNeuman 2024-05-09 188.130.186.143

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

CourtneyZeigler 2024-05-09 109.248.204.47

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KristinaVasey 2024-05-09 46.8.110.217

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KatieOsborn 2024-05-09 94.158.190.29

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

MelanieKeene 2024-05-09 45.90.196.109

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

JanaVazquez 2024-05-09 46.8.106.70

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

NicoleSchulte 2024-05-09 46.8.16.178

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

BrittanyMartinez 2024-05-09 185.181.246.65

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

ChristinaBrown 2024-05-09 188.130.211.52

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

HannaGonzalez 2024-05-09 46.8.193.37

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

ElizabethMarks 2024-05-09 46.8.10.213

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

AshleyNunez 2024-05-09 188.130.189.161

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

AmyFeller 2024-05-09 45.87.252.72

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

WendyBruno 2024-05-09 194.32.229.211

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

PatriciaJones 2024-05-09 194.32.229.64

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

TinaStrong 2024-05-09 95.182.124.163

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

RosaAnderson 2024-05-09 45.87.252.152

Халуун охид таныг хүлээж байна —> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KellyOden 2024-05-09 109.248.13.233

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

PaolaAlvarez 2024-05-09 109.248.55.109

Халуун охид таныг хүлээж байна _____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

HeatherRoth 2024-05-09 109.248.143.247

Халуун охид таныг хүлээж байна ____ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LisaZenzola 2024-05-09 109.248.15.99

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

BridgetRamirez 2024-05-09 109.248.143.151

Халуун охид таныг хүлээж байна ___ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

VanessaBarnes 2024-05-09 109.248.205.99

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

HeatherAdams 2024-05-09 109.248.138.72

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

TiffanyPressley 2024-05-09 45.11.20.109

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

CarmenFaucher 2024-05-09 109.248.166.251

Халуун охид таныг хүлээж байна _ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

PriscillaFalt 2024-05-09 188.130.184.130

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LuciaLoos 2024-05-09 46.8.15.144

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

TracyLewis 2024-05-09 194.34.248.64

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

MichelleChambers 2024-05-09 46.8.57.96

Халуун охид таныг хүлээж байна ___ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KatieSullivan 2024-05-09 46.8.154.196

Халуун охид таныг хүлээж байна ~~~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

NicoleReed 2024-05-09 188.130.142.52

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LisaLaroya 2024-05-09 109.248.13.177

Халуун охид таныг хүлээж байна ~ https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

JenniferGibson 2024-05-09 188.130.218.232

Халуун охид таныг хүлээж байна — https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

WendySaucier 2024-05-09 5.183.130.175

Халуун охид таныг хүлээж байна >>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LeslieManzanares 2024-05-09 95.182.126.85

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

KimJones 2024-05-09 94.158.190.173

Халуун охид таныг хүлээж байна –– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

LauraCarter 2024-05-09 46.8.222.126

Халуун охид таныг хүлээж байна >>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

CarolynGordon 2024-05-09 109.248.54.35

Халуун охид таныг хүлээж байна -> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

BethGreene 2024-05-09 194.35.113.179

Халуун охид таныг хүлээж байна —– https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

NancyCristian 2024-05-09 109.248.204.99

Халуун охид таныг хүлээж байна ->>>> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

DamarisRuiz 2024-05-09 45.86.1.132

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

SierraKiana 2024-05-09 45.86.0.250

Халуун охид таныг хүлээж байна ->> https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

ChristinLawrenson 2024-05-09 46.8.22.223

Халуун охид таныг хүлээж байна —- https://news.mn@ok.me/95WG1?2721099

Avatar

DR. ADITY 2024-05-09 102.88.37.82

Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно.Yнэ: $780, 000

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж