Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт

Хуучирсан мэдээ: 2023.05.06-нд нийтлэгдсэн

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод аудитын албаны дараахь ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн зорилго нь Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий болон улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах бөгөөд нэгдлийн хэмжээнд харъяалагдах 36 хуулийн этгээд, 3 төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, удирдлага, менежментээр хангах чиглэлээр ажиллаж байна.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ АУДИТОР – 1
Ажлын байрны зорилго: Дотоод аудитыг олон улсын стандарт, Монгол Улсад мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, стандартын дагуу явуулах, Дотоод аудитын албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах чиг үүрэгтэй.

Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Дотоод аудитын төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтыг удирдан чиглүүлэх, аудит, хяналт шалгалт хийх удирдамж, заавар, журам, аргачлал боловсруулах;
2. Дотоод аудитын албыг үр дүнтэй, үр ашигтайгаар чиглүүлэх, удирдан зохион байгуулах;
3. Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
4. Ажлын байрны тодорхойлолт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс чиглэл болгон хариуцуулсан бусад асуудал.

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА:
1. Бизнесийн удирдлага /041301/, эдийн засаг /031101/, эрх зүй /0421/, инженер /0724/, санхүү /041201/, нягтлан бодох бүртгэл /0411/-ийн аль нэг чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх,
2. Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь эрх зүйч мэргэжилтэй бол хуульчийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөлтэй, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэй бол мэргэшсэн нягтлан бодогч /CPA/, инженер мэргэжилтэй бол мэргэшсэн болон зөвлөх инженер зэрэгтэй, мөн дотоод аудитор /CIA/ эрхтэй, хосолсон мэргэжилтэй бол давуу тал болно;
3. Стратеги, бизнес төлөвлөлт, менежмент, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн шинжилгээ, эрсдлийн удирдлага, аудит, комплайнс, бизнесийн эрх зүй, компанийн засаглал, уул уурхай болон тухайн чиглэлээр 10 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх, үүнээс удирдах түвшинд 5 болон түүнээс дээш жил, аудитороор 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байвал давуу тал болно;
4. Дотоод аудиторын ёс зүйн дүрэмд заасан шаардлагыг хангах, багаар ажиллах, бүтээлч, идэвхи санаачилгатай, манлайлах, удирдах ур чадварыг эзэмшсэн байх;

ХОЁР. АУДИТОР – 8
Ажлын байрны зорилго: Дотоод аудитыг олон улсын стандарт, Монгол Улсад мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, стандартын дагуу батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэх, тайлагнах, зөвлөмж гаргахад оршино.

Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаа, бизнес төлөвлөгөө, хүний нөөцийн бодлого, эдийн засгийн зорилтот түвшингийн биелэлтэд хяналт тавих, аудит хийж холбогдох санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулах;
2. Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв, иж бүрэн, бодитой байдалд аудит хийж, холбогдох санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулах;
3. Төсөв, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн төсөвт өртөг зардалд хяналт тавих, чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлаар мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа, зөвлөмж зөвлөгөөг өгөх,
4. Эрсдлийн удирдлагын бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлаар мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа, зөвлөмж зөвлөгөөг өгөх,
5. Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-өөс баталсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, шалгах, компанийн дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж, журам, бодлогын баримт бичигт хянан нийцүүлэлтийн аудит хийх;
6. Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
7. Ажлын байрны тодорхойлолт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үүрэг, чиглэл болгон хариуцуулсан бусад асуудал.

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА:
1. Бизнесийн удирдлага /041301/, менежмент /041303/, эдийн засаг /031101/, эрх зүй /0421/, уул уурхай, олборлолт /072401, 072403, 072404, 072409/, хүний нөөцийн менежмент /041304/, эрсдэлийн шинжлэл /058803/, санхүү /041201/, нягтлан бодох бүртгэл /0411/, программ хангамж /061302/-ийн аль нэг чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн байх;
2. Нэр дэвшигч нь эрх зүйч мэргэжилтэй бол хуульчийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөлтэй, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэй бол мэргэшсэн нягтлан бодогч /CPA/, инженер мэргэжилтэй бол мэргэшсэн болон зөвлөх инженер зэрэгтэй, мөн дотоод аудитор /CIA/ эрхтэй, хосолсон мэргэжилтэй байвал давуу тал болно;
3. Стратеги, бизнес төлөвлөлт, менежмент, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн шинжилгээ, эрсдлийн удирдлага, аудит, комплайнс, бизнесийн эрх зүй, компанийн засаглал, уул уурхай болон тухайн чиглэлээр 7 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх;
4. Дотоод аудиторын ёс зүйн дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан, багаар ажиллах, бүтээлч, идэвхи санаачилгатай, манлайлах, удирдах ур чадварыг эзэмшсэн байх;

ДЭЭРХИ АЖЛЫН БАЙРАНД ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА:
1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш, эсхүл тэдгээртэй төрөл, садангийн холбоогүй байх;
2. Компани эсхүл түүний хараат, охин компанийн томоохон харилцагчийн хяналтын багц эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан биш байх (нэг жилд тухайн харилцагчтай хийсэн хэлцлийн нийт дүн нь компанийн нийт активын 10-аас дээш хувьтай тэнцэж байвал томоохон харилцагч гэж үзнэ);
3. Компанитай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, өрсөлдөгч аж ахуйн нэгжийн удирдлагад ажилладаггүй байх;
4. Тодорхой албан тушаал эрхлэх, эсвэл үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь шүүхийн шийдвэрээр хасаагүй, ял шийтгэл хүлээгээгүй байх;
5. Зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;
6. Өөр ажил давхар эрхлэхгүй байх;
7. Эрүүгийн хуульд заасан эдийн засгийн, авлигын, өмчийн эсрэг гэмт хэрэгт шүүхийн шийдвэрээр гэм буруутай нь тогтоогдож байгаагүй байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт;
2. Анкет (төрийн албан хаагчийн анкетыг бүрэн бөглөх, 4*3 хэмжээтэй цээж зураг заавал наасан байх);
3. Өмнө ажиллаж байсан 2 болон түүнээс дээш байгууллагаас тодорхойлолт авах;
4. Нийгмийн даатгалын лавлагаа;
5. Боловсролын диплом, үнэмлэх, бусад сургалт, семинарт хамрагдсан гэрчилгээ, сертификатын хуулбар;
6. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
7. Нийтлэг болон тусгай шаардлагад нийцэж буйгаа нотлох холбогдох бусад материал.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
Сонгон шалгаруулалтад оролцох нэр дэвшигчийн материалыг 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл cv@erdenesmongol.mn цахим хаягаар материалыг хүлээн авна.

Анхаарах зүйлс:
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэний материалыг цахимаар хүлээн авна.
2. Нэг майл хаягаас зөвхөн нэг оролцогчийн материалыг хүлээн авна.
3. Mатериал хүлээж авсантай холбоотой компани ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй болно.
4. Хугацаа хоцорсон материалыг хүлээн авахаас татгалзана.
5. Материалын бүрдэл дутуу тохиолдолд сонгон шалгаруулалтаас хасах үндэслэл болно.
6. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/160 дугаар тушаалыг үндэслэн мэргэжлийн чиглэл, индексийг заасан болно.
7. Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 86 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн ажлын байрны сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах нийтлэг журам”-д заасан үе шатны дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
1
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж