Т.Дэлгэрхүү: Капитал банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигч нарын хохирол 227.3 тэрбум төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулаад байна | News.MN

Т.Дэлгэрхүү: Капитал банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигч нарын хохирол 227.3 тэрбум төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулаад байна

Т.Дэлгэрхүү: Капитал банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигч нарын хохирол 227.3 тэрбум төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулаад байна

“Капитал банк” ХХК дахь Банкны эрх хүлээн авагч Т.Дэлгэрхүүтэй банкны өр төлбөр барагдуулалтын талаар ярилцлаа.


-Капитал банкийг албадан татан буулгахаар шийдвэрлэсэн өдрөөс хойшхи хугацаанд хэдэн төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулсан бэ?

2019 оны дөрөвдүгээр сарын 08-ны байдлаар Капитал банкнаас авлагатай иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагын дараалалд орсон 624.7 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр бүртгэлтэй байсан. Өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 353,134 харилцагч буюу иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагын шаардсан нэхэмжлэлийн шаардлагыг мөнгөөр болон өр төлбөрт тооцон хөрөнгө шилжүүлэх байдлаар  227.3 тэрбум төгрөг буюу нийт өр төлбөрийн 36.4 хувийг нь барагдуулаад байна.

Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд төлбөр барагдуулах дарааллыг тодорхой заасан байдаг. Үүнээс тухай үед мөрдөгдөж байсан Банкны тухай хуулийн 73.1.3 буюу даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчид бүгд, 73.1.5 буюу даатгагдаагүй харилцах, хадгаламж эзэмшигч нар тооны хувьд 99.9 хувь нь банкинд байршуулсан мөнгөө авсан. Одоо 73.1.5 дахь дараалалд 230 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр буюу өндөр дүнтэй хадгаламжтай байсан төрийн 2 байгууллага, 2 иргэн үлдсэн байгаа. 73.1.7-73.1.9 дэх дараалалд нэхэмжлэл гаргасан 27 этгээдийн 197 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр бүртгэлтэй байна.

-Банкны тухай хууль, журмын дагуу хохирлыг хэрхэн барагдуулах ёстой вэ?

Банкны тухай хууль болон Монголбанкаас баталсан “Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу зээл, авлага төлүүлэх болон Капитал банкны нэр дээр бүртгэлтэй хөрөнгүүдийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах 2 аргаар мөнгөн хөрөнгө болгож хохирол барагдуулах ёстой. Мөн өр төлбөрт хөрөнгө тооцон шилжүүлэх байдлаар шийдвэрлэж байна.

Ингэхдээ Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дарааллын дагуу барагдуулна. Тухайн дараалал дууссаны дараа дараагийн дарааллыг барагдуулах ёстой, өөрөөр хэлбэл дараалал урагшлуулах, хойшлуулах боломжгүй юм. Дуудлага худалдааны хувьд Капитал банкны хуучин удирдлагуудад үүсгэсэн эрүүгийн хэргийн явцад прокурорын зөвшөөрлөөр банкны бараг бүх хөрөнгийг битүүмжилсэн буюу шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон тул 2019, 2020 онд дуудлага худалдаа явуулаагүй. Харин 2021 оноос төрийн байгууллагын хохирол барагдуулах ажлын хүрээнд л битүүмжийг тодорхой хэмжээгээр чөлөөлж байгаа тул дуудлага худалдааг зохион байгуулж 13.93 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө худалдан борлуулж хохирол барагдуулаад байна.

-Одоо хэдэн төгрөгний хохирол үлдэж байна? Зээл, хөрөнгийн үлдэгдэл хэд, чанар ямар байна вэ?

Өнөөдрийн байдлаар дараалалд бүртгэлтэй болон бусад өр төлбөр нийт 470.1 тэрбум байна. Энэ тоо нь шүүх, хуулийн байгууллагуудаар зарим маргаан хэрхэн эцэслэн шийдвэрлэхээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.

Харин нөгөө талдаа 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар буюу Банкны эрх хүлээн авагч хүлээн авахад Капитал банкны зээлийн багцын 90-ээд хувийг чанаргүй зээл эзэлж байсан. Одоогоор мөнгөн хөрөнгө болох боломжтой актив буюу нийт 802 зээлийн 157.8 тэрбум төгрөг, хөндлөнгийн үнэлгээгээр үнэлэгдсэн 118 орчим тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө,  нийт 275.8 орчим тэрбум төгрөг бүртгэлтэй байна. Энэ тоо нь 100 хувиар тооцсон дүн буюу Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн заавраар эрсдэлийн сан хасагдуулаагүй  бодоход ийм байна.

Зээлийн эргэн төлөлт муу, зээлийн маргаан шүүхийн болон шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд шийдвэрлэгдэх хугацаа 3 жил болж байна. Мөн Ковид цар тахал, эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдлаас зарим зээл төлөлтийг бүтэн жилээр хойшлуулсан зэргээс шалтгаалан зээлдэгч нар зээлээ төлөхгүй удаж байгаа тул өр төлбөрийг төлж барагдуулах хугацаа тодорхойгүй юм. Хэвийн ипотекийн зээлийн хувьд 2021 онд төлбөр хойшлуулсан байдалтай байна.

Зээлийн багц бараг тэр чигтээ чанаргүй, хөрөнгийн чанар муу, борлогдохгүй, үнэ цэнэ буурах, үнэлгээ өндөр байгаа зэрэг асуудлууд байна.

-Ковид, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарч зээл төлөлт муу байгаа юм байна. Ямар арга хамжээ авч байна вэ? Цаашид хийгдэх арга хэмжээний талаар?

Банкны эрх хүлээн авагчийн ажлын албанаас зээл төлүүлэх, хөрөнгө худалдан борлуулах тал дээр хэд хэд арга хэмжээ авч байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 онд татан буугдсан банкны хөрөнгийг улсын хэрэгцээнд авч болох тухай 32 дугаар тогтоол гарсан. Банкны тухай хууль болон энэ тогтоолын дагуу Засгийн газрын харьяа байгууллагууд, хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллаж тодорхой шийдвэр гарган хөрөнгө өр төлбөрт шилжүүлж байна.

Эндээс Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт мөнгөн хөрөнгөөр 7.6 тэрбум, хөрөнгөөр 22.15 тэрбум, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт мөнгөн хөрөнгөөр 7.6 тэрбум, хөрөнгөөр 36.46 тэрбум, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд эмнэлгийн зориулалттай хөрөнгө 4.1 тэрбум, Монгол Улсын Боловсролын их сургуульд 2.1 тэрбум төгрөгийн гэх мэт хөрөнгө шилжүүлэн хохирол барагдуулж нийтдээ 83 тэрбум төгрөгөөр төрийн өмчит байгууллагуудын даатгагдсан болон даатгагдаагүй харилцах, хадгаламжийг бүрэн барагдуулж ажилласан.

Иргэд, хуулийн этгээдийн хувьд дээр дурьдсанчлан 353,000 гаруй харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 144.3  тэрбум төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулсан. Одоо том дүнтэй 2 хадгаламж эзэмшигч үлдсэн ба энэ хоёрын хувьд шүүхийн маргаантай, эцэслэн шийдвэрлүүлэх асуудал байгаа.

Авлигатай тэмцэх газар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газарт Капитал банкны удирдлагуудад холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа бөгөөд тус хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдэж, банкийг хохироосон этгээдүүдээс хохирол барагдуулах мөнгөн хөрөнгө орж ирж байж өр төлбөр барагдуулах ажиллагаанд үр дүн гарна гэсэн хүлээлттэй байгаа.

Төрийн сангуудын хохирол өндөр байгаа учраас холбогдох Засгийн газрын харьяа байгууллага Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах албатай хамтран Удирдамж баталж гарган, шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг үр дүнтэй, хурдан гүйцэтгүүлэхээр ажиллаж байна.

Шүүхийн ажиллагааг аль болох хурдан шийдвэрлүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Гэвч зээлдэгчээс  шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд тал бүрээр гомдол гарган удаашруулах хуулийн боломжуудаа ашиглан хугацаа их авч байна.

Мөн Банкны эрх хүлээн авагч томилогдсноос хойш өнөөдрийн байдлаар зээлдэгчтэй уулзах, зээл төлүүлэх талаар ажиллах, шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж шийдвэрлүүлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийлгэх зэргээр ажилласан боловч төлөлт хийгдээгүй 199 зээлдэгчийн 99.1 тэрбум төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэл байна. Эдгээр зээлдэгчдийн хувьд төлбөр төлөөгүй боловч төлбөр төлүүлэх шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанууд байнгын явагдаж байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр эдгээр зээлдэгчдийн мэдээллийг дахин зарлаж байна.

СОНИНД МЭДЭЭЛЛЭХ ЗЭЭЛДЭГЧДИЙН ЖАГСААЛТ
Д/дЗээлдэгчРегистерТөлөгдөж дуусах огнооҮндсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021.10.31 /төгрөгөөр/Тайлбар
1ЭРДЭНЭЗАМ ХХК26806619/29/2019      11,711,044,839.00Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа
ЭРДЭНЭЗАМ ХХК26806619/27/2019        3,157,404,262.30
2ШИНЭ ДЭЛХИЙ ХХК210268412/31/2017      10,800,000,000.00Хөрөнгийн үнэлгээнд гомдол гаргасан
3НИЙСЛЭЛ-ӨРГӨӨ ХК204416112/25/2015        7,200,000,000.00Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
4НЬЮБРОДЕРС ЮНИОН ХХК53295313/14/2020        6,000,000,000.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
5АЗИЙН БАМБАР ХХК280553712/24/2019        5,700,000,000.00Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй
АЗИЙН БАМБАР ХХК28055371/31/2018        3,000,000,000.00Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй
6БУЯНБАТ БАЯРСАЙХАНХД8708237110/29/2018        5,364,043,529.70Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
7БУЯН ХОЛДИНГ ХХК207743411/5/2017        5,045,877,061.59Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
8БАННЕР ХХК52696013/5/2020        5,000,000,000.00Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
9СОЁО-ӨНДӨР ХХК28733974/17/2017        4,499,141,767.12Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй
СОЁО-ӨНДӨР ХХК28733975/29/2015          250,000,000.00Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй
10ЭЛИТЦАМХАГ ХХК563190411/18/2018        3,892,000,000.00Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
11ЖИ ЭМ ТИ ХХК20290068/22/2016        3,810,000,000.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
12БУЯН КОЛОР ПАК КАШМЕР ХХК598042910/4/2018        2,305,000,000.00Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа
13НАЗУ ПРОПЕРТИ ХХК5337372        1,974,000,000.00Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан боловч хаягтаа байдаггүй, олдохгүй байгаа
14МОНФЛЕКС  ХХК27777891/31/2018        1,645,973,141.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
15ЭС ЭМ КОНТЕЙНЕР БАЙГ ХХК28232334/29/2020        1,375,400,011.19Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
16МОНПИТИ-ОЙЛ ХХК438805411/13/2019        1,227,019,816.44Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
17ГРИЙТФРИЙЗ ХХК54592577/2/2016        1,128,303,639.82Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай, түр түдгэлзүүлсэн
18 ТОТКОМ СЕРВИС ХХК260917710/11/2016        1,052,663,798.88Хөрөнгийн үнэлгээнд гомдол гаргасан
19 КАРАКУМ ХХК26359764/15/2023          760,208,331.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
20ХАРМАГТАЙН ГОЛ  ХХК521650810/24/2017          756,800,852.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
21ТАВАНТРЕЙД ХХК20217658/20/2016          727,490,350.14Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
22ХАТАН ЭСТЭР ХХК50591352/9/2020          700,000,000.00Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
23ГҮНШҮҮДЭР ХХК506429512/2/2016          683,441,614.46Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй
24 ХОСДАЛАЙ ФҮҮДС ХХК58232182/15/2019          567,514,551.59Барьцаа хөрөнгийн эзэн нас барсан, өв залгамжлах эрх нээхийг хүлээж байгаа.
25 МАСТЕР-ИНЖЕНЕРИНГ55326123/23/2020          535,890,000.00Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа
26ЦАГААН ШАРТ ХХК56409034/1/2019          528,692,435.89Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
27 СИТИКОТУР ХХК284750711/1/2016          455,957,550.73Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
28ЭНХСЭРЖИМ ХХК286447912/19/2017          448,502,493.71Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
29ОТГОНТЭНГЭР ИРЭЭДҮЙ ХХК61640137/19/2018          447,993,999.82Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
30ТЕХНОМАРКЕТ ХХК26522344/14/2019          427,747,174.68Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
31АЛЬГАРБ ХХК54606547/7/2017          385,272,282.89Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
32ГРИЙНГЛОБУС ХХК557249512/23/2017          319,913,694.64Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
33ЭРДЭНЭТ ЧАНДМАНЬ ХХК203096910/17/2020          293,104,111.46Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
34МОНМИР ХХК50195754/8/2024          279,686,828.03Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
35 ВОШ ШТЕРН МОНГОЛИА ХХК28349281/21/2018          278,811,167.08Компанийн хувьцаа эзэмшигчид хувь эзэмшил дээрээ шүүхийн маргаантай байгаа тус маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдмэгц шүүхэд нэхэмжлэл гаргана
36ЭРМА ББ ХХК539279911/14/2019          242,865,068.98Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
37БАТТУЛГА БАЯРТОГТОХЦБ801206706/10/2029          215,901,651.90Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
38БАЯНШИДЭД ХХК531714210/9/2022          215,040,691.72Шүүхийн шийдвэр гарсан
39АНИР ИМПЕКС ХХК27629359/23/2016          169,999,726.03Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
АНИР ИМПЕКС ХХК27629351/4/2018          168,473,416.71Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
40ОЧИРТ ТУНАМАЛ  ХАЙРХАН ХХК53630711/9/2016          156,703,866.15Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
41ЧИНЗОРИГ ГАНСҮХЕЭ820920731/3/2037          135,998,401.25Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
42ЦУГДЭЛГЭРЭХ ХХК54831743/7/2019          130,000,000.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
ЦУГДЭЛГЭРЭХ ХХК54831741/5/2018            65,849,312.01Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
43 ЦАСТ БУЛГАН ХАЙРХАН37456192/17/2019          124,344,551.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
44НОМТЫН АМ ХХК 21-Р ХОРООЛОЛ  БАРИЛГА5196256          120,848,700.00Шүүхэд хандах боломжгүй
45ХАНДЖАМЦ НАМЖИНВГ891202018/16/2048          105,579,000.00БЭХА-тай төлбөрийн хуваарь тохирсон
46ИНТЕРКОН МАШИНЕРИ ХХК57519346/19/2018            97,406,000.00ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
47ТЭРГҮҮНТӨМӨРТ ХХК57073826/18/2020            92,174,872.54Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
48ЦЭНД-АЮУШ Б.УЗ9302093810/9/2047            87,811,097.12Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
49 СТМ ИНТЕРНЕЙШНЛ ХХК21115942/26/2009            87,576,004.87Шүүхэд хандах боломжгүй
50НОРОВЖАМЦ БАТ-ЭРДЭНЭАЮ8709277212/23/2036            84,267,368.25Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
51ГОВИЙН МӨӨГ ХХК36239122/17/2019            79,998,847.78Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
52ДАРХАНХАН ЖАРГАЛАН ХХК289280412/26/2017            79,827,826.50Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
53БААСАНСҮРЭН ДАВААРЕНЧИНЙР850201343/19/2016            78,599,996.32Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
54ГҮН ГАЛУУТ ХХК200848310/8/2005            71,007,700.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
55ЦЭГМИД Д.ЙР920227326/20/2047            66,112,511.32Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
56СОНИНБАЯР Э.УШ8704281010/16/2047            61,009,824.97Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
57ГЭРЭЛЦОЛМОН М.ЕЮ7810111310/12/2033            58,220,093.60Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
58ЗАМБАЛГАРАМЫН ГОМЁО ХХК543308810/31/2016            57,735,239.10Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
ЗАМБАЛГАРАМЫН ГОМЁО ХХК54330881/3/2017            49,297,947.57Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
59МӨНХБАЯСГАЛАН Б.УХ8909033711/16/2027            55,873,267.88Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
60САНЧИР ДАВААДОРЖЗЮ841228138/15/2033            53,826,034.37Шүүхийн шийдвэр гарсан
61МӨНХИЙН ХЭЛХЭЭ ХХК27325481/4/2017            51,662,952.85ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
62УРТНАСАН А.ЕЮ710816074/13/2031            50,414,579.09Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
63БАТСУУРЬ БАТЖАРГАЛЦЗ870714748/14/2033            50,119,099.72БЭХА-тай төлбөрийн хуваарь тохирсон
64САЙХАНТУЯА ЖАВЗАНДУЛАМКЮ760425088/6/2018            46,488,960.84Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
65ЭФ И ЭС КЭЙ ӨҮ ХХК511745311/14/2013            40,000,000.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
66М.ПҮРЭЛМАА-ӨМНӨГОВЬКЮ89012627            38,040,908.59Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
67УББУ ХХК53969487/9/2017            33,974,433.00ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
68ОТГОНСҮРЭН ДЭМБЭРЭЛЖАВАК830220025/8/2025            31,021,216.11Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
69ЛОВЕ КОСМЕТИКС ХК26470953/16/2006            30,000,000.00ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
70АРТАГ Д.КЮ731115145/16/2016            29,998,454.96Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
71АЛТАНТУЯА Н.УС701217067/2/2016            29,994,864.80Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
72ШИНЭЦЭЦЭГ БЯМБАДОРЖЧЙ761229015/12/2022            29,771,790.78Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
73ЖҮРМЭД СҮХЭЭХА611225124/1/2014            28,087,620.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
74ОЮУНЖАРГАЛ ДААНДАЙХБ740720623/18/2015            27,945,541.48Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
75ДЭЛГЭРМАА ИВАНОВОВ780621042/28/2018            27,633,284.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
76БАЯР НАЦАГЕП650706111/27/2012            25,510,000.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
77ЖАМЦ ПҮРЭВСҮРЭНЦД5912120111/21/2011            20,000,000.00Шүүхэд хандах боломжгүй
78ЭРДЭНЭБУЛГАН ДАШДОРЖШД850318016/27/2015            19,664,089.05Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай, түр түдгэлзүүлсэн
79АЛЕКСЕЙ БАДАМХАНДТГ7707220411/26/2011            19,000,000.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
80ӨЛЗИЙБАТ ГОНЧИГСУМДО760103103/20/2018            18,023,718.93Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
81БАТЖАРГАЛ НЯМААЛЮ830920726/4/2018            14,859,240.61Шүүхийн шийдвэр гарсан
82ЭНХЖИН  Ш.ЕЮ900406038/21/2018            14,739,288.52Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
83СОДБААТАР Ө.ТК800304188/21/2018            14,655,850.97Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
84ТӨМӨРБААТАР МАГНАЙЦД7709077711/21/2011            14,062,800.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
85МЯГМАР ЭНХБИЛЭГВЗ891021174/21/2018            13,038,901.77Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
86ТУЯАЦЭЦЭГ  Т.УХ850118257/30/2018            12,877,178.74Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
87АРИУНСАНАА Г.ВЮ700204804/3/2018            12,642,023.05Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
88БҮРЭН-ИТГЭМЖ ХХК53368566/11/2017            12,549,063.50Цагдаагийн газарт хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж шалгагдаж байгаа.
89ЧИНСАНАА БАТ-ОЧИРГЮ820207097/11/2018            12,539,102.31Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
90ДАШЗЭВГЭ ГАНТӨМӨРЗЮ720322156/25/2018            12,341,657.54Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
91МАНДУХАЙЦЭЦЭН  М.ЕЮ870115062/24/2018            12,278,713.67Эрэн сурвалжлаад хаягыг тогтоосон, шүүхэд хандана
92ХҮРЭЛБААТАР ТУЯАГЮ800620198/6/2018            12,223,612.73Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
93ЖАРГАЛ ЦОГЗОЛМААВЭ790521638/27/2017            12,080,855.50Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
94ОДГЭРЭЛ МОНХОРЕЙ800820116/11/2018            11,825,382.01Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
95ГАНЗОРИГ ЭНХЧИМЭГЛЮ831114075/28/2017            11,720,153.15Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
96САРАНЧИМЭГ  Д.ЕЭ780426852/18/2018            11,628,143.69Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
97БАТСҮРЭН САРАНЦЭЦЭГЕЙ800304013/17/2018            11,432,642.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
98АНХБАЯР Э.ЧЖ820424711/10/2017            11,431,858.75Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
99ОЧИРТ ГЭГЭЭ607531210/21/2017            11,411,925.62ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
100ДАШДОРЖЕЮ960208126/20/2018            11,326,330.02Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
101СОЛОНГОО Д.МБ860416045/27/2018            10,937,059.93Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
102ДАМЧААБАДГАР СОДНОМДУЛАМЙЛ810613075/18/2024            10,877,868.92Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
103БАЯРСАЙХАН ОТГОНБААТАРЗЮ881216361/14/2008            10,800,000.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
104БОЛОРМАА АЛТАНГЭРЭЛКЮ780226012/17/2018            10,573,466.41Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
105ЖАВЗАНДУЛАМ Э.ЕЭ760408617/8/2016            10,390,936.06Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
106ДАВААХҮҮ Б.ВГ770905025/28/2016              9,998,682.63Шүүхэд хандах боломжгүй
107АЛТАНСҮХ  Г.ЕК661128701/20/2018              9,821,318.22Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
108БАТПҮРЭВЕО910418103/28/2017              9,312,308.24Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
109ТҮВШИНБААТАР Г.ВГ880201196/16/2018              9,305,337.57Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
110ГАНЗОРИГ О.ЕС881129157/10/2018              9,158,275.09Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
111ЭРДЭНЭХҮҮ Ө.НЭ960425197/2/2018              8,995,985.54Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
112БОЛОРТУЯА  Б.ЕЮ730710072/25/2018              8,989,693.22Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
113БАТЧИМЭГ Г.ВП730704093/27/2018              8,719,953.03Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
114ЖАВХЛАН-ТӨГС Б.УЗ921015107/3/2018              8,467,420.12Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
115МӨНХЦЭЦЭГ ЭНХТУЛГАГЮ850830609/10/2018              8,438,196.85Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
116ӨЛЗИЙ-ОРШИХНЭ740207646/19/2018              8,260,383.01Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
117БАЯРМАА Б.НМ830228417/2/2018              8,225,651.51Шүүхийн хяналтын шатанд хянагдаж байгаа
118ГАНЦАЦРАЛТ ЖАМЦГЮ700408632/11/2018              8,187,972.99Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
119ДАШПУНЦАГ Б.ВГ950313174/10/2018              8,103,502.59Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
120ТӨМӨР-ОЧИР Т.ЕЭ651123708/13/2018              8,052,179.40Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
121СУМЪЯА ЭРДЭНЭЧИМЭГМТ920910085/21/2018              7,899,096.79Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
122БААТАР ДОРЖХК631214109/11/2012              7,741,973.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
123ИХЭД БАДАМЛАН НӨХӨРЛӨЛ577642210/10/2015              7,530,170.63ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон
124ДАВААХҮҮ Ж.ЕЭ780522606/18/2018              7,120,266.45Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
125ЗОЛЖАРГАЛ Ц.ЕЙ901216141/30/2018              7,081,697.67Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
126МЯГМАРСҮРЭН МАНАЛЖАВГЮ680813054/13/2018              6,955,965.15Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
127ДОРЖ БААТАРХК6312141010/5/2012              6,764,952.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
128ЦОГТНАРАН МАГСАРГЮ761109164/29/2018              6,644,471.01Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
129ЭНХ-ОРЧЛОНЕН930304073/16/2018              6,636,534.70Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
130ЦЭГМЭДПЮ731206619/11/2018              6,567,060.17Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
131САМБУУ БАЯРЦЭЦЭГГЕ830829023/16/2016              6,543,208.88Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа
132БАЯРБИЛЭГ А.ХА861115883/17/2018              6,487,564.02Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
133НАРАНЧИМЭГРЮ851212224/24/2018              6,481,984.62Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
134БОЛОРЧИМЭГ Б.ЕЮ840617002/18/2018              6,463,055.26Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
135АРИУНБОЛД Ч.ВЮ740213196/9/2018              6,417,476.14Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
136ДАВААЖАВ ЧИНЗОРИГРУ710627148/5/2017              6,415,370.77Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
137ЖАРГАЛСАЙХАН ӨНӨРСАЙХАНТЕ861118738/4/2018              6,411,603.27Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
138ТОГТОХ НАРАНХҮҮКБ7601141610/26/2008              6,400,000.00Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
139МӨНХЭРДЭНЭ Ю.СЩ831207143/12/2018              6,346,648.17Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
140СЭРВЭНГИЙН ОРОЙ437377410/18/2014              6,313,036.98Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
141ЦЭРЭНМЯГМАР Б.ВГ891010174/27/2018              6,274,287.81Хорих ангид ял эдэлж байгаа.
142ШИРНЭН ОТГОНТӨГСОЮ850221316/18/2017              6,072,043.97Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
143МӨНХЗУЛ Н.ШД860620814/21/2018              6,048,548.41Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
144НАРАНБИЛЭГ А.ЧЕ700606239/10/2016              5,818,547.95Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
145БАТЧУЛУУН Д.ВЮ850809247/21/2018              5,284,415.92Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
146МӨНХЗАЯА Д.УУ900524237/10/2016              5,166,969.36Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
147АЛТАНЦЭЦЭГ Ч.ЕО7603096210/3/2017              5,141,001.63Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
148ПАГМАДУЛАМ БАТЖАРГАЛЕА820820134/14/2017              5,093,667.49Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
149ЭНХЖАРГАЛ НОРОВТЕ670815089/24/2016              4,898,937.08Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
150ЭНХБААТАР  С.НЮ730604148/28/2018              4,717,961.81Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
151УРАНЦЭЦЭГ  М.ЕЭ911118293/4/2018              4,603,349.90Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
152ОДОНГЭРЭЛ  ДФМ641211034/23/2018              4,579,178.66Шүүхийн анхан шатанд хянагдаж байгаа
153АЛТАНЦЭЦЭГ ЛУВСАНЧЙ610404031/5/2014              4,484,073.16Шүүхэд хандах боломжгүй
154БАЯРНЭМЭХ Ө.НЮ720114628/28/2018              4,366,458.22Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
155БОРХ-УУЛ Б.НЦ920807127/27/2018              4,229,099.01Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
156БААСАНЦОГТ  Х.ИР731208196/19/2018              4,186,700.77Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
157ТЭГШ ДҮҮРЭН ЖАРГАЛ ББН60904511/21/2018              4,027,679.68Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
158АВААДОРЖ Л.ЛБ730110127/6/2018              3,624,925.14Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
159ЦЭНДНЯМ  Ц.ЙЮ900624169/4/2018              3,437,750.43Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
160АЛТАНГЭРЭЛ ЭНХЦЭЦЭГМБ870416018/29/2018              3,359,982.94Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
161АНХМАА БАНЗРАГЧМЗ8707090710/8/2018              3,227,377.88Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
162АМАРСАЙХАН  Д.ХИ741219134/23/2018              3,131,066.15Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
163ЦЭВЭЭН ГАНБАТЧИ630301712/3/2017              3,068,493.52Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
164АЛТАНБАГАНА БААТАРЖАВПЮ8304071112/7/2041              2,855,726.47Шүүхэд хандах боломжгүй
165БЯМБАСҮРЭННЭ790928666/15/2018              2,850,682.88Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
166ЖАДАМБА ЧУЛУУНБААТАРКИ6006301812/19/2008              2,823,224.65Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
167БАТТУЛГА  Т.ЦЗ790515157/7/2018              2,783,119.96Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
168ГАНБОЛД БООХОЙШЖ6208011710/17/2015              2,754,157.44Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
169ХҮРЭЛБААТАР МӨНХБАТУП9404087112/15/2017              2,584,160.28Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
170БАЯРМАА БАТЦЭНГЭЛШГ840711008/7/2017              2,540,667.28Шүүхэд хандах боломжгүй
171АРИУНСАНАА Г.ВЮ7002048011/26/2016              2,424,122.21Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
172БУЯН-ӨЛЗИЙ  П.ЧЛ720618196/12/2017              2,324,772.23Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
173ХЭРЛЭН О.ЖЬ780319737/7/2017              2,210,677.27Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
174ДАШДЭЛЭГ  Д.ОЮ741129144/17/2016              2,209,062.44Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
175ОТГОНБАЯРУМ9009113711/13/2016              2,142,170.97Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
176ГАНТУЛГА Ө.ШД670806715/13/2016              1,927,688.09Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
177ШИЖИРТУЯАЕЮ761229218/28/2016              1,801,297.37Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
178ДАРЖАА ДАВААДАЛАЙРИ8708271312/22/2018              1,632,580.54Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
179ЭНХШҮР Д.ВЭ7712260512/26/2016              1,519,774.02Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
180АНУДАРЬ  Б.ТА920401016/27/2017              1,462,173.33Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
181ЭРДЭНЭБУЛАГ Х.НВ9110020710/7/2017              1,379,392.20Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
182ИЧИНХОРЛОО БАТЦЭНГЭЛШЖ761006187/29/2017              1,071,965.26Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
183ЭНХ-ОЮУН Д.ЕЙ7311236210/11/2015              1,068,012.48Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
184БААСАНДОРЖ ДҮГЭРСҮРЭНУС611006133/18/2011              1,066,350.00Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай
185ДУГАРЖАВ АЛТАНСУВДЖЭ780113048/19/2016              1,057,772.04Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
186ДОРЖРАГЧАА Г.МТ831005147/26/2014              1,025,814.08Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
187ГАНХӨЛӨГУШ790517191/2/2017                991,004.10Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
188МӨНХ-ЭРДЭНЭ  М.ТЛ841011728/26/2015                938,831.14Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
189БУРМАА ЮРАХЕ7003132412/5/2014                930,388.63Шүүхэд хандах боломжгүй
190БАТБОЛД Л.ЙР8010181510/23/2015                856,806.81Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
191НАРАНЦЭЦЭГ С.ЕЙ720316001/27/2016                710,231.67Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
192АНХБАЯР Э.ЧЖ8204247111/24/2016                646,909.12Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
193НАРАНЦЭЦЭГ НОРОВСАМБУУЧО690328037/7/2018                608,994.56Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
194БАТМӨНХ Б.НМ870104115/13/2016                530,283.32Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа
195МӨНХСАЙХАН Д.УЮ880427363/13/2018                491,789.22БЭХА-тай төлбөрийн хуваарь тохирсон
196ГАНБААТАРЕА720812157/25/2016                286,469.15Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
197ГАНБАЯР МӨНХДОРЖУД811031176/18/2018                276,983.12Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа
198АНХБАЯРЕЗ911002143/14/2016                263,011.80Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй
199АНХБАЯР Ш.ПБ761220761/27/2015                117,777.04Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан
Нийт  99,125,110,248.52
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
4
ЗөвЗөв
1
ТэнэглэлТэнэглэл
1
БурууБуруу
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж