Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногт багтаан E-Mongolia системд 592 үйлчилгээг цахимжуулахаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia- д төрийн 316 үйлчилгээ орлоо. Нэмэлтээр орсон үйлчилгээнүүдийг танилцуулж байна.

Архивын ерөнхий газар

 • Мал тооллогын лавлагаа
 • Хүн амын тооллогын лавлагаа
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Цалингийн баримт бичгийн лавлагаа
 • Бусад лавлагаа, тодорхойлолт

Нийслэлийн архивын газар

 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа
 • Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар
 • Захирамжлалын барим бичгийн лавлагаа / захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр/
 • Нас барсны бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • Нотариатын баримтын хуулбар
 • Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа
 • Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Цагаатгалын лавлагаа олгох
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа
 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа /иргэн /
 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа / аж ахуй нэгж, байгууллага/
 • Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар / аж ахуй нэгж, байгууллагын үйлчилгээ /

 • Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах
 • Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчны баазны үйл ажиллагаа эрхлээх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

 • Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах
 • Ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт
 • Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага амьтны цуглуулгыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар гадаадад гаргах, зөвшөөрөл олгох
 • Судалгаа шинжилгээнээс бусад зориулалтаар гадаадад зөвшөөрөл олгох
 • Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар хувиргасан амьд организмыг гарган авах, туршил явуулах эрх олгох
 • Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл
 • Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл /1000кг/
 • Ховор амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах нэг удаагийн зөвшөөрөл олгох
 • Хувиргасан амьд организм, экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох
 • Хувиргасан амьд организмыг үйлдвэрлэх эрх олгох
 • Элбэг амьтан, тэдгээрийн газартай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэн гадаадад гаргах

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт / Нийслэл /
 • Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах
 • Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгох

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт
 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тодорхойлолт
 • Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт

Боловсролын үнэлгээний төв

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын шалгуулагчийн мэдээлэл

Гаалийн ерөнхий газар

 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / иргэн /
 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт / аж ахуй нэгж, байгууллага/

Гадаад харилцааны яам

 • Архивын лавлагаа / ажилд томилсон, чөлөөлсөн, сургалт, чөлөө гэх мэт/
 • Архивын сан хөмрөгт баримт байхгүй тодорхойлолт
 • Гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбар авах
 • Цалингийн тодорхойлолт авах / 7 хүртэлх жил/

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 • В ангиллын визийн зөвшөөрөл авах /иргэн /
 • В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/
 • J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /аж ахуй нэгж, байгууллага/

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар / аж ахуй нэгж байгууллага /

 • Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сунгах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

 

Авто тээврийн үндэсний төв

 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ
 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар

 • Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах
 • Инженерийн шугам, сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах
 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

 • Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ТӨХК

 • Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /B/
 • Холбооны худаг, сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөхцөл олгох, сунгах /C/
 • Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах / D/
 • Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох сунгах /А/

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

 • Адууны ясны гурил
 • Амьд мал, амьтан, шувуу, үр хөврөл
 • Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / нохой, муур /
 • Ангийн олзвор
 • БНХАУ руу экспортлох хивгийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз, банш
 • БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох түүхий эдийн гэрчилгээ / үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт/
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох хонь ямааны махны гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооноос бусад улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /
 • Европын холбооны улсад экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ / өлөн гэдэс /
 • Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / арьс, шир/
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд / ноос, ноолуур/
 • Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод
 • Солонгос улс руу экспортлох адууны махан дайвар
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас
 • Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд
 • Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн
 • Усны амьтан
 • Хятад улс руу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Хятад улс руу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр импортлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Цооног өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Япон улс руу гаргах сүүний гэрчилгээ
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин механизм, тоног, төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох
 • Өлөн гэдэг дамжуулан тээвэрлэх

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • Иргэн / даатгуулагч/ -д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
 • Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ

 • Комиссын акт баталгаажуулах

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлснийг дахин олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

Нийслэлийн соёл, урлагийн газар

 • Билльярд, боулинг, дэлгэцийн гольф, автоматаар тоглоом эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Диско клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газар үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Караоке эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Соёл урлагийн / дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах
 • Тайчих клуб эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах

Татварын ерөнхий газар

 • Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар
 • Автын агаарын бохирдлын төлбөр
 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
 • Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр
 • Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ
 • Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр
 • Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх
 • Газрын төлбөр төлөх
 • Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
 • Галт зэвсгийн албан татвар төлөх
 • Дотоодын архины онцгой албан татвар
 • Дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний суутгасан НӨАТ
 • Дотоодын дарсны онцгой албан татвар
 • Дотоодын пивоны онцгой албан татвар
 • Дотоодын спиртийн онцгой албан татвар
 • Дотоодын тамхины онцгой албан татвар
 • Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар
 • Зам ашигласны төлбөр
 • Иргэнд олгох тодорхойлолт
 • Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлөх
 • Мөнгөн хадгаламжийн хүү орлогоос суутгасан албан татвар төлөх
 • Нийслэлийн хотын албан татвар
 • Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр
 • Ойн нөөц ашигласны төлбөр
 • Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ
 • Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр
 • Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар төлөх
 • Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Татварын алданги төлөх
 • Татварын торгууль төлөх
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх
 • Ус бохирдуулсны татвар төлөх
 • Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх
 • Хувь хүний орлогын татвар төлөх
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр төлөх
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
 • Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр
 • Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

 • Дулааны техникийн нөхцөл /Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох /
 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл
 • Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо /Улаанбаатар дулааны сүлжээ /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэх дахин авах
 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 • Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин захиалах
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

 • Үүрэн холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл авах
 • Арилжааны радио /хэт богино долгион/ үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тухай зөвшөөрөл
 • Арилжааны радио
 • Арилжааны телевиз
 • Бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Интернэтийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Интернэтийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл
 • Мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / бусад /
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах / хиймэл дагуулаар дамжуулах /
 • Олон нитийн радио, телевиз
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ
 • Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 • Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг
 • Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт – Арилжааны радио
 • Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ – баталгаажуулалт
 • Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Төлбөртэй радио, телевиз

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар

 • Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

 • Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

 • Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох
 • Ихэр хүүхдийн тэтгэмж
 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / нийслэл /
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт / орон нутаг /
 • Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт
 • Өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тодорхойлолт

Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар

 • Одонгийн мөнгө

Цагдаагийн ерөнхий газар

 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Жолоодох эрхийн оноо
 • Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 • Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /1 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /2 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /3 жил/
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт
 • Хулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

 • Суллагдсан тухай тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт / иргэн /

Дархан, Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК

 • Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем

Улаанбаатар цахилгаан түгээх мүлжээ ТӨХК

 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ

Багануур, зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

Эрчим хүчний яам

 • Цахилгааны техникийн нөхцөл / 1MBA болон түүнээс дээш ачаалалтай эсвэл цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барьж, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох /
 • Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл
 • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

 • Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагаа

Эрүүл мэндийн яам

 • Урьдчилан сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ

Хот байгуулалт хөгжлийн газар

 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах
 • Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх
 • Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх