Цар тахлын хуулийн үйлчлэх хугацааг 6 сараар сунгав | News.MN

Цар тахлын хуулийн үйлчлэх хугацааг 6 сараар сунгав

Цар тахлын хуулийн үйлчлэх хугацааг 6 сараар сунгав

Цар тахлын хуулийн үйлчлэх хугацааг 6 сараар сунгав

Дэлхий нийтэд covid-19-ийн тохиолдол бүртгэгдэж, Монгол Улсад анхны тохиолдол зөөвөрлөгдөн бүртгэгдсэнээс хойш цар тахлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгвэл энэ хуулийн үйлчлэлийг дахин зургаан сараар сунгаж, 2021 оны тавдугаар сарын 1-ээс эхлэх хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Тодруулбал,  “Коронавируст халдварын  цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн УИХ дахин баталсан юм. Хуулийн хүрээнд, цар тахлын өнөөгийн болон цаашид үүсэх нөхцөл байдал, түүний эсрэг улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, туршлага- сургамж, Монгол Улсад тулгарч буй сорилт, хүндрэл бэрхшээлийг харгалзан Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, холбогдох бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээний санал дүгнэлтийг үндэслэн тус хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгаж, зарим нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан. Цар тахлын хуулийн онцлох заалтуудыг хүргэж байна.

ГАМШГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧВӨЛ МӨНГӨӨР ТОРГОХ ЭСВЭЛ 7-30 ХОНОГ БАРИВЧИЛНА

12 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх:

12.1.Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч хяналт тавина.

12.2.Гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон дүрэм, журмыг Засгийн газар батална.

12.3.Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын ерөнхий байцаагч нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга байна.

34 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

34.1.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах талаар дараахь эрхийг эдэлнэ

 • 1.1.гамшгаас хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах
 • 1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, зөвлөгөө авах

34.2.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах талаар дараахь үүрэг хүлээнэ

 • 2.1.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэх
 • 2.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • 2.3.үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн мэргэжлийн анги байгуулах, шаардагдах техник, материал, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, зарлан мэдээлэл дамжуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх
 • 2.4.мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах
 • 2.5.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, холбогдох даатгалд хамрагдах
 • 2.6.гамшгаас хамгаалах орон нутгийн нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу захиран зарцуулах
 • 2.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлын тухай мэдээг дээд шатны байгууллага болон онцгой байдлын байгууллагад цаг тухайд нь хүргэх, шаардлагатай бичиг баримт, бодит мэдээллээр хангах
 • 2.8.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал болон аюулын үед өөрийн байгууллагын хэрэгцээнд ашиглах барилга байгууламж, хоргодох байрыг төхөөрөмжлөх, шаардлагатай тохиолдолд хүн амд ашиглуулах
 • 2.9.гамшгийн үед бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх
 • 2.10.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг хариуцах

37 дугаар зүйл. Иргэний эрх, үүрэг

37.1.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараахь эрхийг эдэлнэ

 • 1.1.холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас аюулгүй байдлаа хангахад шаардлагатай арга хэмжээний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах
 • 1.2.гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг байгуулах, гишүүнээр элсэх, гамшгаас хамгаалах дундын хөрөнгийн сан үүсгэх
 • 1.3.гамшигт өртсөн тохиолдолд шаардлагатай тусламж, дэмжлэг авах
 • 1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дайчлагдан оролцох үед хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан бол энэ хуулийн 36.2-т заасан тусламж авах
 • 1.5.голомтын бүсэд дайчлагдан үндсэн ажлаас чөлөөлөгдөн үүрэг гүйцэтгэсэн бол цалин хөлсөө ажил олгогчоос, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн нэгэн адил томилолтын зардлыг тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр авах

37.2.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараахь үүрэг хүлээнэ

 • 2.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх
 • 2.2.гамшгаас хамгаалах сургалтад оролцох
 • 2.3.өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг хангах
 • 2.4.гамшиг болон аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах арга, техник, багаж хэрэгслийг эзэмших, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах журмыг дагаж мөрдөх
 • 2.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох
 • 2.6.гамшиг болон аюулын тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагад шуурхай, үнэн зөв хүргэх
 • 2.7.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардал, учирсан хохирол, хуурамч дуудлага өгсний улмаас гарсан зардлыг нөхөн төлөх
 • 2.8.хорио цээр болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон үед эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй зорчих.

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ҮҮСГЭХГҮЙ БОЛ ЗӨРЧЛИЙН ХУУЛИАР ТОРГОНО

Цар тахалтайгаар өөрчлөлт оруулахдаа Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн бол Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Төрийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулна гэж заасан. Харин зөрчлийн тухай хуульд Гамшигт, аюулт үзэгдэл, халдвар өвчин, осол, аюулын үед эрх бүхий байгууллагаас тогтооосн хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн, саад учруулсан бол хувь хүнийг 500 мянган төгрөг эсвэл 7-30 хоног баривчлах, хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр зохицуулжээ.

52 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага:

52.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Төрийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулна.

Зөрчлийн тухай хуульд, 1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 2, 3 дахь хэсэг нэмсүгэй

 • Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюулын үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн, эсхүл саад учруулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл долоогоос гуч хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулах, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюулын үед эрх бүхий байгууллагаас өгсөн мэдээ, мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр, саадгүйгээр мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

1/5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг:

 • Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюулын үед энэ талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, худал мэдээ, мэдээлэл түгээсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

2/5.17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг:

 • Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюултай тэмцэх улсын аюулгүй байдал хангахтай холбогдсон хүн хүч, тээвэр, холбооны хэрэгсэл, барилга байгууламжийн дайчилгаанаас зайлсхийсэн, эсхүл саад учруулсан бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Ш.ЧИМЭГ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
6
ТэнэглэлТэнэглэл
1
ЗөвЗөв
1
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

10 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Юу ч гэсэн үг юм 2021-01-02 103.212.119.124

Барина хорино шийтгэнэ

Avatar

zochin 2021-01-02 192.82.68.75

Erih barigchid er ni yu hiij baigaagaa oilgoj bn uu sudalgaa bn uu irgedee gert ni horiod baival yamar hor urshig tarih ve bas ajil hiij bolohgui, garval torgono horino geed baival urt hugatsaandaa yu boloh ve ,tegeheer bid als ireeduidee yu boloh ve humuus bolood bidnii ireedui bolson huuhed bagachuudad maani yamar hor urshig tarih ve hunii surah, ezemshih chadvart yamar nuluu uzuuleh bol geh metchilen erih barigchdiin tootsoj uzeh asar ih yam bn uuniigee hiij bn uu hudal yarij shoudahaas uur

Avatar

ИРГЭН 2021-01-02 202.55.188.105

1. ХУУЛЬ ГАРГАХААСАА ӨМНӨ АРД ИРГЭДЭЭС ХҮҮХДИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ МӨНГӨ ГАРГА ГЭЖ УРИАЛДАГ НЬ ЯМАР УЧИРТАЙ ВЭ? ИЙМ ЭРХ ЗҮЙТ ТӨР БАЙЖ БОЛОХ УУ? 2. ИЙМ ЦАР ТАХЛЫН ҮEД ХҮМҮҮСИЙГ ОЛНООР НЬ ЦУГЛУУЛЖ БОЛОХГҮЙ БИЗ ДЭЭ? ЖИРИЙН ИРГЭНИЙГ ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮР АПТEК 2-ООС ӨӨР ГАЗАРЛУУ ЯВЖ БОЛОХГҮЙ ГЭЭ БАЙНГА ЯРЬЖ БАЙГАА ШҮҮ ДЭЭ. 3. ДАРГА ЦЭРЭГГҮЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ БАС ТЭГШ ШУДАРГА БИEЛҮҮЛЭХ АМЬДРАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙХОО.

Avatar

Зочин 2021-01-02 202.9.41.11

Юу хийх яг яах ёстой юм болоо. Гадуур дотуур ойр зуур гармаар байх юм. Идэж уух юмандаа явбал гайгүй биз дээ.

Avatar

зочин 2021-01-02 192.82.70.185

баривчилна торгоно хорино.

Avatar

Зочин 2021-01-02 124.158.86.131

Энэ зураг нь ?

Avatar

Зочин 2021-01-02 64.119.25.101

Энэ лав энгийн иргэн надад ямарч хүртээмжгүй хэрэгцээгүй хууль байх. Төрийн албан хаагчдад л хамгаалалт болсон энгийн ард иргэдээ зольсон, элдэв санкц ял торгуулиар айлгасан л хууль байх. Цар тахлын ч гэждээ зүгээр л эргүүтсэн шийдвэрээ ард иргэдээсээ далдлах хууль гэвэл оновчтой нэршил байх

Avatar

луйварчид 2021-01-02 103.212.119.42

хуулийг чини зөрчөөд хүнс болон ахуй хэрэглээ барааны үнэ тэнгэрт хадаж байхад хэрэгжээд биеллээ олоод бгаан энэ үү.хуули зөрчиж хандив,тусламж нэрийн дор хулгай луйвар хийгээд бгаа зг,уоk,ноk хуулиа биелүүлж хэрэгжүүлж бгаа хэрэг үү.ингэж битгий дэмийрцгээ

Avatar

Зочин 2021-01-02 64.119.17.194

Alkham tutam irgediig surduulekhee boli. Khuuliin etgeediig torgoj ungurukh zaalt oruulaad, kharin irgenee torgood, barivlakhaar zaalt oruuldag unekheer khargis yumaa.

Avatar

иргэн 2021-01-02 202.179.26.88

хэзээ манайд Хууль хэрэгжиж байсан юм, Цар тахалын Хууль зөрчсөн Дарга нар, хамгийн сүүлд гэхэд Хүүхдийн нэрээр Хандив цуглуулах нэрээр Олны танил хүмүүсыг нэг дор олноор нь цуглуулж Халдвар хамгааллын дэглэм зарчиж бүгд Маскгүй сууцгааж оролцсон байхад өнөөдөрийг хүртэл УОК ЭМЯ НЦГ-ын энэ талаар таг дуугүй сууцгааж байгаа ш дээ , Энэ Цар тахалын Хууль зөрчсөн Үйл явдал болоод л өнгөрсөн ш дээ, тэгээд Хариуцлага тооцсон уу

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж