Танилц: Шинэ сайд нарын эрхлэх асуудал | News.MN

Танилц: Шинэ сайд нарын эрхлэх асуудал

Танилц: Шинэ сайд нарын эрхлэх асуудал

Танилц: Шинэ сайд нарын эрхлэх асуудал

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнээ өчигдөр УИХ-д өргөн барив. Ингэхдээ нэг яамны бүтцэд өөрчлөлт оруулж, үлдсэн яамдын бүтцийг хэвээр хадгалсан юм. Ерөнхий сайдын өргөн барьсан бүтэц, бүрэлдэхүүний хүрээнд сайд нарт юу юу харьяалагдах, тэдний чиг үүрэг ямар байх вэ гэдгийг танилцуулж байна.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд эрхлэх асуудлыг хуулийн төсөлд дараах байдлаар тусгажээ. Онцолж хэлэхэд, спортын салбарыг Ерөнхий сайдын мэдэлд хороо болгон ажиллуулахаар болсон юм.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД:

 • Төрийн өмчийн бодлого
 • Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах бодлого
 • Тагнуул, сөрөг тагнуул, терроризмаас урьдчилан сэргийлэх асуудал
 • Төрийн тусгай хамгаалалтын асуудал
 • Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого
 • Мэргэжлийн спортын хөгжлийн асуудал

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД:

 • Гамшгаас хамгаалах асуудал
 • Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаатай холбоотой шуурхай асуудал
 • Стандартчилал, хэмжил зүйн асуудал
 • Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал
 • Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хянан зохицуулах асуудал
 • Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал;
 • Тодорхой салбарын мэргэжлийн хяналгын асуудал
 • Чөлөөт бүсийн хөгжлийн асуудал
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр барах, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА:

 • Улсын хөгжлийн цогц бодлого
 • Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл, салбарыг тодорхойлж, салбар, дэд бүтцийн зохистой харьцааг тогтоох асуудал
 • Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалт, бүртгэл
 • Концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого
 • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн асуудал
 • Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт
 • Засгийн газрын дотоод мэдээлэл
 • Засгийн газраас Улсын Их Хуралтай харилцах асуудал
 •  Төрийн албаны хүний нөөцийн асуудал
 • Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • Орон нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлага
 • Засаг даргын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах асуудал
 • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд үзүүлэх мэргэжил, арга зүйн туслалцаа
 • Агаарын бохирдлын эсрэг уйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД:

 • Ногоон хөгжлийн бодлого
 • Байгаль орчныг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх болон бодлого
 • Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого
 • Цөлжилттэй тэмцэх болон ойжуулалтын асуудал
 • Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах асуудал
 • Байгаль орчны шинжилгээ, ус, цаг уур болон байгалийн болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх экологийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал
 • Биоаюулгүй байдлын бодлогын асуудал
 • Аялал жуулчлалын бодлого
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД:

 • Улсын батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого
 • Зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого
 • Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД:

 • Гадаад улс, олон улсын байгууллагатай улс төрийн талаарх хамтын ажиллагаа
 • Гадаад эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагаа
 • Гадаад худалдааны бодлого
 • Гадаадад байгаа Монгол Улсын иргэн. бизнесийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал
 • Гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээрийн асуудал болон байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн явцад тавих хяналт
 • Гадаад улс,олон улсын байгууллагатай хүмүүнлэгийн чиглэлээрх хамтын ажиллагаа
 • Дипломат, албан зэргийн виз, консулын асуудал
 • Гадаад сурталчилгаа
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

САНГИЙН САЙД:

 • Макро эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт
 • Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийн асуудал
 • Санхүүгийн зах зээл, төсвийн орлого, зарлага, өрийн удирдлагын асуудал
 • Нэгдсэн төсвийн талаарх судалгаа, төлөвлөлт
 • Төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалт, санхүүжилтийн үйл ажиллагаа
 • Улсын болон орон нутгийн төсвийн зарцуулалтын хяналт
 • Зээл, тусламжийн нэгдсэн бодлого
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого
 • Гаалийн бодлого
 • Татварын бодлого
 • Даатгалын бодлого
 • Хилийн боомтын хөгжлийн асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг уйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД:

 • Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлого
 • Хууль тогтоомжийн системчлэл, мэдээлэл эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, судалгаа
 • Эрх зүйн туслалцаа
 • Улсын хил хамгаалах асуудал
 • Цагдаа, нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
 • Засгийн газраас шүүх, прокурорын байгууллага, хуульчдын олон нийтийн байгууллагатай харилцах асуудал
 • Төрөөс сүм хийдтэй харилцах асуудал
 • Иргэний харьяалал, цагаачлалын асуудал
 • Энгийн зэргийн виз, Монгол Улсад орох, гарах, оршин суух гадаадын иргэний асуудал
 • Төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийн хяналт
 • Иргэн, хуулийн этгээд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл
 • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бүртгэл
 • Оюуны өмч, патент, зохиогчийн эрхийн асуудал
 • Архивын талаар төрөөс баримтлах бодлого
 • Агаарын бохирдлын эсрэг уйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД:

 • Хүн амын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал
 • Нийгмийн халамжийн бодлого
 • Нийгмийн даатгалын бодлого
 • Хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадын болон гэр бүлийн хөгжлийн асуудал
 • Жендерийн хөгжлийн асуудал
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн асуудал
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг багасгах. ядуурлыг бууруулах бодлого
 • Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллагсдын цалин, амьдралын өртгийн талаарх асуудал
 • Хөдөлмөрийн харилцаа, Засгийн газар, Үйлдвэрчний эвлэлийн гурван талт түншлэл, хөдөлмөрийн хамтын маргааны зохицуулалтын асуудал
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн зохицуулалт
 • Хөдөлмөрийн биржийн асуудал
 • Монгол Улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаа гадаадын иргэний асуудал
 • Гадаадад ажиллах хүч гаргах асуудал
 • Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн тогтолцоог хөгжүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД:

 • Боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх асуудал
 • Шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлогын асуудал
 • Өндөр технологи, үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх асуудал
 • Ном хэвлэл, цахим бичвэрийн бодлого
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД:

 • Авто замын асуудал
 • Авто тээврийн асуудал
 • Төмөр замын тээврийн асуудал
 • Иргэний нисэхийн асуудал
 • Далай ашиглах болон усан замын тээврийн асуудал
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

СОЁЛЫН САЙД:

 • Соёл, урлагийг хөгжүүлэх асуудал
 • Түүх, соёлын өвийг  хамгаалах, сэргээх бодлого
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД:

 • Геологи, эрдэс баялгийн бодлого
 • Геологийн эрэл, хайгуул, судалгааны зохицуулалт
 • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх бодлого
 • Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах асуудал
 • Олборлох үйлдвэрийн техник, технологийн асуудал
 • Хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудал
 • Эрдэс баялаг болон хүнд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспорт, импортын асуудал
 • Аж үйлдвэрийн паркийн асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД:

 • Хүн амын хүнсний хангамжийн бодлого
 • Хүнсний аюулгүй байдлын асуудал
 • Мал аж ахуйг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх бодлого
 • Газар тариаланг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх бодлого
 • Мал эмнэлэг, малын үржлийн талаар төрөөс явуулах бодлого
 • Мал, амьтан, ургамлын хорио, цээрийн асуудал
 • Бэлчээрийн болон таримал ургамлыг хамгаалах асуудал
 • Мал, таримал ургамлын гаралтай хүнсний зүйл, түүхий эд болон хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспорт, импортын асуудал
 • Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын болон бэлчээр ашиглалтын бодлого
 • Малыг цаг агаарын гэнэтийн аюулаас хамгаалах бодлого
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн асуудал
 • Дотоод худалдаа, үйлчилгээний бодлого, зохицуулалт
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД:

 • Эрчим хүчний нэгдсэн бодлого
 • Эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, дамжуулалт, түгээлтийн асуудал
 • Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх асуудал
 • Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглах бодлого
 •  Түлшний хангамж, нөөцийн бодлого, зохицуулалт
 • Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлого
 • Эрчим хүчний нүүрсний асуудал
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД:

 • Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, техникийн үйлдвэрлэл, хангамжийн талаарх бодлого
 • Эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуй, халдвар судлалын хүрээний бодлого
 • Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, нийгмийн болон мэргэжлийн арга хэмжээ
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД:

 • Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлого
 • Хот төлөвлөлт болон хот байгуулалтын бодлого архитектурын асуудал
 • Орон сууцны бодлого
 • Нийтийн аж ахуйн асуудал
 • Газрын харилцаа, геодоиз, зураг зүйн асуудал
 • Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал
 • Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудал

Нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд, У.Хүрэлсүхийн Засгийн газар ирэх онд агаарын бохирдлыг 80 хувь бууруулахаар төлөвлөсөн бөгөөд бүх сайдын эрхлэх асуудал агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх асуудлыг оруулж өгчээ. Мөн Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 12, 23 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагтай ажиллахаар хуульд тусгажээ.

Ш.ЧИМЭГ

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
8
ТэнэглэлТэнэглэл
3
ЗөвЗөв
2
ХахаХаха
2
ХарамсалтайХарамсалтай
1
БурууБуруу
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

19 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

Монгол 2020-07-07 103.212.119.249

Сайхан Монголыг минь сүйрүүлсэн энэ хулгайч, луйварчин Элбэгдорж, Бат-үүл, Да.Ганболд ,Сайханбилэг, М. Энхсайхан нарын зэрэг хулгайч нараас цусан өшөө авах ч багадана шүү.

Avatar

Монгол 2020-07-07 103.212.119.249

бидэнд үлдээсэн газар нутаг, тусгаар тогтнолыг монголчууд монгол, оросын олон эх орончдын амь нас, цусаар нь олж авсан юм шүү. Үүний хажууд одоогийн энэ ардчилал гээд хашгираад байгаа Элбэгдорж, улсын баатар Бат- үүл нар бол юу ч биш, нохойн баас, өт хорхой !

Avatar

Зочин 2020-07-07 103.212.119.249

Залуус минь та нар настай хүмүүсээ ад үзээд байх юм. Юунд нүд чичлээд байгаа юм. Монгол ёсонд ийм байгаагүй юм. Харин ч улам их хүндэлдэг уламжлал байжээ. Залуусын монгол ёсоо алдаж харийн сэтгэхүйтэй болж байгаагийн. Энэ бол ардчилал ч биш. Бат-үүл, Элбэгдорж, Да. Ганболд мэтийн эх орноо гадныханд худалдсан хулгайч, луйварчдын явуулга шүү. Ахмадууд бид эх орон, үр хүүхдүүддээ хэзээ ч муу юм хийгээгүй, хийх хүмүүс ч биш гэдгийг ойлгох учиртай. Энэ их аз жаргал, эх нутгийг чинь бидний өвөг дээдэ

Avatar

Зочин 2020-07-07 66.181.191.98

Боловсролын сайд:
Ном хэвлэл, цахим бичвэрийн бодлого
Хахаха

Avatar

Зочин 2020-07-07 103.212.117.61

Эрүүл мэндийн салбарын чиг үүүрэг ямар тэнэг бичигдээ вэ?

Avatar

МБ 2020-07-07 182.160.34.161

Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдэн бодлого Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад, Газрын харилцаа, геодизийн асуудал Барилга, хот байгуулалтын сайдад, Бэчээрийн газрыг хамгаалах, Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын болон бэлчээр ашиглалтын бодлогын асуудал Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдад харьяалагдан ажиллахаар газрын нэгдмэл сан, газрын нэгдсэн бодлогын асуудал хаанаа зангидагдах болж байнаа, Мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг ер ойлгож хүлээж авахгүй маанагтацгаах юмаа.

Avatar

Банзрагч. Ц 2020-07-07 124.158.88.12

Ой модны аж үйлдвэрийн бодлого, зохицуулалтынг хэн хариуцах вэ. Ой модны аж үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого бол дан ганц ойн нөөцийн бодлого зохицуулалтаар хэрэгжих боломжгүй гэдгийг өнгөрсөн 30 жилийн түүх харууллаа. Ядаж ой модны хэрэг эрхлэх газар байгуулмаар байна.

Avatar

СУГАР 2020-07-07 27.123.214.2

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ЯАМ БАЙГУУЛАХ БАЙСИЙМДАА ИРЭЭДҮЙГЭЭ ХАРЖ

Avatar

Зочин 2020-07-07 192.82.71.148

Одоо Ө.Энхтүвшин, Ц.Нямдорж, Ч. Улаан нарын албан тушаалын санаархлыг таслан зогсоох болсон. Ж.Мөнхбат гишүүн: Ах нар маань сайдын суудал гарахаар л 3,4 -р араандаа хийгээд гүйчихдэг гэсэн. Одоо тийм юм байхгүй ээ. Эрч хүчтэй залууст ачааны хүндийг үүрүүлэх цаг болсон шүү ХҮРЭЛСҮХЭЭ

Avatar

Зочин 2020-07-07 192.82.67.3

Sport???

Avatar

зочин 2020-07-07 49.0.137.164

гадаад харилцааны яам хаачваа

Avatar

Зочин 2020-07-07 176.63.23.109

Бямбацогт, Нямдорж, Сумьяабазар мэтийн заваарсан юмнуудаасаа салаасай

Avatar

Зочин 2020-07-07 202.21.111.170

Спорт хэрэгүй юм биз дээ монголд

Avatar

Иргэн би 2020-07-07 66.181.161.50

Настайчуул харин ч сайн ажиллана шүү монгол хэлээ олигтой мэддэггүй залуу гээд байгаа шалдан банди нар мөнгөнөөс өөр зүйл зүүдэлж ч үзээгүй дээ тэгээд улсаа хөгжүүлнэ төр барина гэж хуцаад …

Avatar

Баатар 2020-07-07 202.126.90.137

Ө.Энхтүвшин, Ч.Улаан ,Ц.Нямдорж, Н.Энхболд гм тэтгэврийн өвгөчүүлд бүү сайдын суудал өгөөрэй.Амташсан хэрээ 10 дахидаг шиг тэдэнд ичих булчирхай байхгүй юм.ӨӨРЧИЛ!!!!!!!!!!

Avatar

Зочин 2020-07-07 122.201.21.12

Боловсролын сайдыг улсын болон хувийн сургуультай огт холбоогүй Монгол орны онцлогт тохирсон эрс өөрчлөлт хийж чадах залуу хүн сонгооч

Avatar

ИРГЭН 2020-07-07 66.181.182.147

Хямралын үед ийм данхар бүтэц хэрэгүй ээ.Эрч хүчтэй заоуучуудыг сайдад гаргаарай.Ө.Энхтүвшин,Улаан, Нямдорж нарын тэтгэврийн өвгөчүүл БАЯРТАЙ гэж хэоээрэй Хүрэлсүхээ!!!!!!!!!!!!!!!

Avatar

Зочин 2020-07-07 122.201.21.12

барилга хот төлөвлөлтийн ауудал нь хаана орвоо

Avatar

Баяр 2020-07-07 66.181.182.147

Одоо Шадар сайдаар эрч хүчтэй залуу хүн тавьж ажилуулах цаг болсон. Тэрнээс Төрийн ордны тавилга болтлоо элэгдэж хоцорсон Ө.Энхтүвшин, Ц.Нямдорж мэтийн тэтгэврийн хөгшчүүлийг эрхлүүдэг ажлын байр биш гэдгийг Хүрэлсүх та ойлгож байгаа гэдэгт ИТГЭЖ байна

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж