45 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠷ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ Архив | News.MN

45 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠷ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ 

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 45 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠠᠴᠠ 22 ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠷ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ