ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ 2.8  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ Архив | News.MN

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ 2.8  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠹᠯᠢᠶᠠᠼ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ