ᠳᠠᠷᠬᠠᠨᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ Архив | News.MN

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠮᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ 200 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ 10