ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ Архив | News.MN

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠮᠠᠷ – ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ- ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ – ᠲᠦᠰᠢᠭ –  ᠵᠡᠯᠲᠡᠷ  ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ 130.85 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ