ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив| Page 4 of 52 | Page 4 of 52 | News.MN

 ᠡ‍᠊·ᠭᠠᠩᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢᠪᠢᠯᠳᠢᠩ᠂ ᠹᠢᠲ᠋ᠨᠧᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 30 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 29᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

 

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ 2020 ᠣᠨ

ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ︾ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠪᠤᠯ

︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠡ‍ᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠡ‍ᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ  Скай Резорт  ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8 –

ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1.5 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠠᠳ ᠵᠢᠨᠷ ᠥᠰᠴᠡᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ 9.7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

 ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠲᠠ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 800 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠡ‍᠊·ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 98 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠰᠦ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍᠊ ·ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠡᠴᠠ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ

 ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ︽ᠣᠶᠤᠨ ᠤ  ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ -2020︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂