ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив| Page 3 of 67 | Page 3 of 67 | News.MN

ᠨ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠂ ᠳ᠋᠊·ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠡ‍᠊ · ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ

ᠮ᠊·ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ︽ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ︾

ᠼᠢᠷᠺᠴᠢᠨ ᠮ᠊·ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 15 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠢᠨᠢᠰ  ᠤᠨ 25 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠡ‍ᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠸᠢᠰ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠹᠷᠸᠳ᠋ᠳᠢ ᠨᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ

ᠵ᠊ · ᠯᠾᠠᠭᠪᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ  ᠤᠨ 3.3 ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠤ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15᠎ ᠳ᠋ᠦ www.chess.com ᠰᠠᠢᠢᠲ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ  ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠤᠷ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠴᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭ᠊ · ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠵᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠊ᠢ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 22᠎ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ 2229᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 814᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ 109᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ 99᠂

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡ‍ᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠢᠹ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ

ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡ