ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив| Page 2 of 64 | Page 2 of 64 | News.MN

ᠡ‍᠊ · ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ  ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡ‍᠊·ᠣᠶᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ  ᠤᠨ  ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂

︽ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠢ ︾ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

 

ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠡ‍ᠴᠡ︽ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠢ︾ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ

 ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ 

︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ 27 – 29 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠳ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ  ᠫᠤᠱᠺᠠᠱ  ᠠᠺᠠᠳ᠋ᠸᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ