ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив| Page 2 of 43 | Page 2 of 43 | News.MN

ᠭ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 

ᠳ᠋ᠢᠩᠮᠤᠬᠠᠮᠸᠳ᠋  ᠺᠤᠨᠧᠶ᠋ᠸᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14-17 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠤᠯᠤᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ

ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ 

ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨ∙ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ 21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠲᠠᠨ  ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠪᠡ 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24-29  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 4 ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ

 ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ-2019︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠪᠰᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ-2019 ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ᠂

 ︽ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠣᠫᠧᠨ︾᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ 

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 11  ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1- 3 ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠣᠫᠧᠨ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ

︽ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠳᠥᠯᠥ︾ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠵᠸᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ

 ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠦ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ᠂ ︽ᠮᠠᠺᠰ︾ ᠭᠷᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ ∙ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ Mongolian Groom  ︵ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ︶ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ

ᠨ∙ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠢ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 

ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ IBO ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂  ︽ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012︾ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ 

ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠤᠴᠤᠨᠤᠮᠢᠶᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ FIBA 3×3 World Tour Final ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋ 2020 ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ 3×3 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ

ᠨ∙ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ