ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив | News.MN

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡ‍ᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠢᠹ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ

ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪ᠊·ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠦᠳᠤᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡ

ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ

ᠪ᠊ · ᠪᠣᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠋ᠢᠺ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠂

  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠹᠢᠲᠴ ᠠᠭ᠍ᠸᠨᠲᠯᠢᠭ ᠤᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪ︾ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ 4.6 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠰᠢᠬᠤ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ

 ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 29᠎ ᠡ‍ᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠵᠦ

ᠰᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪ᠊·ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ SP falcons᠂︽ᠳ᠋ᠸᠷᠡᠨ︾ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠦᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ