ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив | News.MN

 ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠤᠵᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠵᠢᠨ 70᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠤᠵᠢ ᠳᠠᠸᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ

︽ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ 2020︾ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠪ ᠊ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ︽ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ 2020︾ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠪ

ᠯ᠊·ᠮᠸᠰᠰᠢ  ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠥ‍ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷᠰᠸᠯᠤᠨᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯ᠊·ᠮᠸᠰᠰᠢ  ᠺᠣᠷᠣᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠥ‍ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  Hospital Clinic

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ

 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ︽ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋  2020︾ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ  ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠩ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ

ᠫ᠊·ᠱᠮᠸᠢᠢᠾᠸᠯᠢ᠄ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠴᠸᠰᠲᠸᠷ