ᠰᠫᠣᠷᠲ Архив | News.MN

ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠨᠣᠬᠠᠶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ︽ᠨᠧᠮᠼ ᠤᠸ᠋ᠴᠠᠷᠺ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ︾ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ︽ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ︾ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬ᠋᠊ ·ᠴᠤᠭᠲᠤᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠧᠱ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠷᠣᠰ   ᠤᠨ ᠲᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠺᠢᠽᠢᠯ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ︽ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ︾ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 15 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠸᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ  ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠣ᠊ · ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠱᠣᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠺᠷᠠᠰᠨᠤᠶᠠᠷᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣ᠊ · ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ᠂  ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠡ᠊ · ᠳᠠᠸᠠᠨᠠᠰᠤᠨ  72 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ  ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ

ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ  ᠳᠤ 13-75 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ 100 ᠠᠯᠬᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ᠂ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ 100 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 90 ᠣᠷᠴᠢᠮ

CSGO  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ESL︵Electronic Sports League︶ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ CSGO  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ  ᠯᠢᠭ︽ESL Pro League︾ ᠤᠨ 17 

ᠲ᠊ ·ᠰᠠᠨᠢᠴᠢᠷ᠂ ᠪ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠣᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠨᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ ᠰᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠳ︾ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲ᠊ ·ᠰᠠᠨᠢᠴᠢᠷ ᠢ︽ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂︽ᠮ᠊ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ︾ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪ∙

︽ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠱᠤᠸᠤ᠋︾ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠤᠮᠠᠲ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ︽ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ

ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ U 22 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ U 22 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠪᠠᠩᠺᠤᠺ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ

︽ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ – 2023︾ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠶ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ︽ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ – 2023︾ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠯᠪᠤ

ᠤᠷᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠶ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 7