ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 28 of 51 | Page 28 of 51 | News.MN

︽ᠢᠷᠭᠤᠢ-2019︾ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 1-11  ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ︽ᠢᠷᠭᠤᠢ-2019 ︾ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠺᠣᠮᠢᠺᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ︽ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠺᠣᠮᠢᠺᠰ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠡᠪᠷᠡᠢ ᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠡᠪᠷᠡᠢ ᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ

︽ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ︾ ᠨᠣᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠠᠢ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠭ∙ᠪᠠᠲᠤᠳᠤᠭᠲᠤᠬᠤ  ︽ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠠᠢ᠃
ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ -ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠮᠣᠭ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠩ︾ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠣ᠊∙ᠠᠨᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠧᠲᠴᠢᠨ ᠣ᠊∙ᠠᠨᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ∙ᠴᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ᠂ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮᠴᠢᠨ ᠰ∙ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ 2018 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ᠂ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠍ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠣ᠊∙ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ

︽ᠲᠥᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ︾ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ  ︽ᠲᠥᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ︾ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢ