ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 28 of 44 | Page 28 of 44 | News.MN

︽ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲ∙ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪ∙ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ

ᠡ᠊∙ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠲ᠋ᠣᠨ ᠡ᠊∙ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠸᠯᠢᠪᠤᠷᠸᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ  ︽ᠷᠢᠭᠤᠯᠸ᠋ᠲᠲ᠋ᠤ᠋︾ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ︾ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ

︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ-2019︾ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ-2019 ︾ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠠᠷᠮᠣᠨᠢ ᠳᠤ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ︽ᠰᠦᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ︾ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ ᠭᠦᠱᠤᠭ ᠲᠠᠴᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠢᠳᠭᠠᠴᠤᠶᠢᠨᠽᠢᠨᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ

ᠣ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠣᠷᠢᠳᠠᠭ CBS ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠦᠨ The World’s Best ᠱᠤᠸᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠴᠦ᠋ ᠨᠠᠨ ᠦ ︽ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ︽ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ