ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 28 of 66 | Page 28 of 66 | News.MN

 ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ︾ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ 380 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ︾ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ  ︽ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ︾

︽ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ 2019-2020 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ︾ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ∙ᠴᠣᠭᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨ∙ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ︽ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾

ᠬᠦᠭᠡᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

     ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠦᠭᠡᠮᠢᠴᠢ ᠰ∙ᠵᠤᠯᠠᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠬᠦᠭᠡᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠮᠢ ︾ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠪ∙ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠲᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪ∙ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ︽ᠡᠰᠲᠷᠠᠳ᠋  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾  ᠢ ᠡᠨᠡ

ᠨ∙ᠵᠠᠩᠴᠠᠨᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠴᠠᠨᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠠᠩᠷᠢᠯᠠ ᠵᠣᠴᠢᠳ

 ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ 

ᠮᠢᠰᠰ ᠼ∙ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ︾ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ

ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ 

 

︽ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ 

︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 30 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ︽ᠰᠡᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠢ︾ ᠠᠷᠲ ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ

 ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠠᠭᠸᠠᠩᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠭᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ 150 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠂ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ 150᠄ ᠨᠣᠮ