ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 28 of 64 | Page 28 of 64 | News.MN

 ᠦᠯᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ 

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠯᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳ∙ᠴᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ Novo Amor ᠍ ᠤᠨ Repeat Untill Death ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ  ᠺᠢᠯᠢᠫ ᠦᠨ

︽ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ︾ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳ᠋ᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲ∙ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 800 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ 

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲ∙ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 800 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ Action painting ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ

︽ᠪᠯᠢᠦ᠋ ᠮᠣᠨ︾ ᠠᠷᠲ ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ ᠳᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ

 ︽ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ︾ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ 

ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ︾ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ︵2019.09.26︶ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ︾ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠤ᠊∙ᠭᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠮ∙ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠥᠰᠥᠯ –

ᠪ∙ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ 

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ∙ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ

ᠠ᠊∙ᠸᠴᠢᠷᠪᠤᠯᠤᠳ ᠭᠸᠷᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠦ᠋ᠳ᠋ᠸᠯᠰᠳᠤᠷᠤᠹ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ  ︽ᠨᠤᠷᠳ᠋- ᠠᠷᠲ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 21 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠦ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ︽ᠠᠮᠢ︾ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠩᠺ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 50

ᠪ∙ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ 

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 19-20 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ∙ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂  ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ

 ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ 

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ∙ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ︾ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 41 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠯᠣᠷᠧᠨᠼ ᠤᠨ  ︽ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ