ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 2 of 32 | Page 2 of 32 | News.MN

ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠡ᠊∙ᠠᠮᠦᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠯᠸᠷᠮᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠠᠰᠰᠢᠮᠣ︾ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ Pagliacci ᠪᠤᠶᠤ

 ︽ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠸᠺᠼ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ 

ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠩ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠢ ︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ︾ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠯᠸᠺᠼ ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ︾ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠯᠧᠺᠼ ᠲᠦ

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ 

ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ︽ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠶ᠎ᠡ ︾ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ 

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠥᠪ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ︽ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ︾ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠦᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤ᠊∙ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12-16 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ

ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠰ ᠺᠸᠢᠢᠵ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠢ 

ᠬᠤᠯᠯᠢᠸᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠰ ᠺᠸᠢᠢᠵ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠸᠢᠷᠯᠢ ᠾᠢᠯᠰ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠰ

ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ 

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠰᠢᠭᠠᠯ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠸᠲᠸᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ︽ᠭᠤᠨᠵᠡᠴᠣᠶᠢᠨᠡᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ

ᠼ∙ᠰᠡᠷᠡᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ︽ᠵᠠᠬᠠᠷ ᠪᠸᠷᠺᠤᠲ︾ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠼ∙ᠰᠡᠷᠡᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠵᠠᠬᠠᠷ ᠪᠸᠷᠺᠤᠲ︾  ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ 

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ The Hu ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠍ ᠳᠦ

ᠨᠠᠷᠣ  ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ 

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ 84 ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠷᠣ  ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠱ∙ ᠷᠠᠳᠨᠠᠰᠸᠳᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠳᠤ