ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив| Page 2 of 122 | Page 2 of 122 | News.MN

ᠭᠢᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠧᠾ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠺᠤᠼᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠢᠯᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ 11-12 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠ᠊ · ᠬᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20-22  ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20-22  ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ

《Squid game》 ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠢ ᠶᠦᠩ ᠵᠣᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ

ᠬᠤᠯᠯᠢᠸᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠥ᠊ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠺᠤᠶᠠᠮᠠᠳᠠ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂

︽20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠨᠢᠯᠴᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ︽20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ   ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ᠨᠣᠮ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃︽ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︽20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ︾ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠤᠨ

100 ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢ᠂ 100 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 100 ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ 100 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

︽Poetry night-Vol.3︾ ᠳᠤ ᠴ᠊·ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠪ∙ᠢᠴᠢᠩᠬᠤᠷᠯᠣ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︽Poetry night-Vol.1︾ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠳ᠋ᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠠᠷᠬᠢᠸ᠋ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠪ∙ᠵᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠬᠤ

ᠭᠠᠨᠳᠠᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠢ 10 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 46070 ᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠶᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠳ᠋᠊ · ᠳᠠᠭᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠺ᠊ · ᠨᠨ᠊·ᠪᠠᠽᠠᠷᠰᠠᠳᠠᠶᠧ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ   ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ