ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив | News.MN

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽2000︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 2000 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ  ︽2000︾ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠡᠢᠺᠣᠪ ᠲᠷᠠᠮᠪᠯᠧ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ︽ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠯᠢᠸᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ ᠷᠤᠪᠸᠷᠲᠸᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ︽Burn your maps︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ

800 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ

ᠭ∙ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠦ ︽ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ-95︾ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ 800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠪ∙ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠫᠢᠶᠠᠨᠰᠠ ᠶᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ∙ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ  ︽ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠰᠢᠮᠫᠤᠨᠢ︾ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠫᠢᠶᠠᠨᠰᠠ ᠶᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ

 ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠡᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢ ︽ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ︾ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

《ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠥᠬᠦᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠥᠬᠦᠨ᠎ᠡ 》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ

ᠳ∙ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ

ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠫᠷᠣᠳᠢᠰᠧᠷ ᠳ∙ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠣ᠊∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠣ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ  ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠥᠷᠬᠥ᠂ ᠳᠣᠨᠵᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ Mrs.M ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠣ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ

 ︽ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ-2019》 ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ-2019》 ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ  ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠢᠰᠬᠢᠭᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠠᠪᠢᠨᠧᠲ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪ∙ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠤᠨ 90 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ