ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив | News.MN

 ᠬᠠᠷᠤᠺᠢ ᠮᠦᠷᠠᠺᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠤᠺᠢ ᠮᠦᠷᠠᠺᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ

︽ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ – 2020︾ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ︽ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ – 2020︾ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ

ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠦᠨ ᠡ‍ᠬᠡᠨᠡᠷ ᠄  ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰ᠊ · ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠡᠨᠡᠷ ᠭ᠊ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ᠎ᠡ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

ᠳ᠋᠊·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

76 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋᠊·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠊ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ