ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив | News.MN

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲ ∙ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠰᠤᠳᠤᠷ

《ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠠᠱᠢᠨᠵᠠ》ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ︾ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠰᠤᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ 13

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂《ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠯ》ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠳᠦ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ《ᠲᠩᠷᠢ》ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ

ᠢ᠊ ∙ ᠳ᠋ᠤᠨᠠᠶ᠋ᠸ᠋ᠸᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠨ ∙ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠦᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ

ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠰᠠᠺ ᠳ᠋ᠤᠨᠠᠶ᠋ᠸ᠋ᠸᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠷᠡᠨᠫᠡᠷᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ

《ᠬᠣᠷᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ》 ᠨᠣᠮ ᠳᠤ 170 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 《ᠬᠣᠷᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ》 ᠨᠣᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠦ

ᠺᠠᠨᠪᠧᠷᠷᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ《Welcome to Mongolia》 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠺᠠᠨᠪᠧᠷᠷᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ 《Welcome to Mongolia》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ  5

《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠣᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠣᠷᠣᠮ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠰᠸᠢᠰ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂  ᠰᠸᠢᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠂  ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ

《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ》ᠨᠣᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ

《ᠮᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠷᠢ ᠹᠠᠸ᠋ᠸᠷᠦ  ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠴ∙ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ》ᠨᠣᠮ ᠢ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠢ ᠹᠠᠸ᠋ᠸᠷᠦ︵Marie Favereau Doumenjou︶ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

《ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ》ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠭᠷᠠᠨᠫᠡᠷᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ《ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ》ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠷᠠᠨᠫᠡᠷᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ

《ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ》ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ17 ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ《ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ》ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ