ᠰᠤᠶᠤᠯ Архив | News.MN

 ︽ ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠦ

ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵ᠊ ·ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

︽ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠳᠤ ︽ᠰᠤᠢᠢᠬᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ︾ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

 

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠮᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ

 ︽ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ

︽ᠨᠤᠮᠤᠳᠢᠶᠠ︾ ᠫᠢᠺᠴᠸᠷᠰ᠂ Unival ᠡᠸ᠋ᠨᠲᠸᠷᠲ᠋ᠠᠶᠢᠮᠸᠨᠲ ᠂  Abrahams  ᠰᠲ᠋ᠦᠳᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ  Melody od love  ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠸᠨᠲ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ

ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠠ᠊· ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤ᠊·ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠠᠪᠢᠷᠮᠢᠳ ᠤᠨ  ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ 30

 ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ︾ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ

ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠪ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ︽ᠮᠤᠲᠧᠯ ︾ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

 

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠲ᠊·ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ︽ ᠨᠤᠮᠲᠤ ︾ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠳᠦᠭᠡ 39 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ

 ︽ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋  ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠦᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠮᠠᠳᠢᠶᠠ ᠫᠢᠺᠼᠸᠷᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15᠎ ᠳ᠋ᠦ ︽ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ︾ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠢᠨᠷ