ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ Архив | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ Nickelodeon ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ All that ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ︾ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ