ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋᠂ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ Архив | News.MN

ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋᠂ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠮ∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠮ∙