ᠪ∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠠ Архив | News.MN

ᠪ∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠂ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ︾ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠪ∙ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠺᠤᠩ ᠳᠤ