ᠪ∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ Архив | News.MN

ᠪ∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ 92ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ︽ᠪᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃