ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ Архив| Page 2 of 66 | Page 2 of 66 | News.MN

ᠮᠠᠺ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠡ‍᠊·ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠩᠬᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ

ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠩᠬᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ UNMISS ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ

ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠰᠤᠬᠠᠢᠲᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ 2020 ᠣᠨ ᠪ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠶ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠴᠠᠨ︾ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠬᠤᠵᠢᠵᠠᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 19 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ

ᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠬᠢᠵᠡᠢ

ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ︽ᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ – ᠠᠯᠲᠠᠢ︾ᠠᠶᠠᠨ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 460 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ  ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠪ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 310 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠂

7.15 ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ 261 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 207 ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ 2020.07.15 ᠦ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳ᠋᠊·ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠦ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ 19 ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠺᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰ  ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ