ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ Архив | News.MN

37.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ

ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 77 ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 63 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 93.45 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ 269 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨA ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ

ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ 269 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

5600 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠺᠤᠨᠰᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠯ᠊·ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ

ᠳᠤ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ

 

ᠬᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ 0311ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪ᠊·ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

 52274 ᠡᠮᠴᠢ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 6᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠᠲᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ 1150 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ

COVID-19 ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ