ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ Архив | News.MN

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠥᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠦᠯᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ  ᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ︽ᠥᠮᠴᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ︽ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠬᠤᠯᠯᠳᠢᠨ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ

150 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠰᠦᠬᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠤ ︽ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠴᠥᠭᠥᠷᠦᠮ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ

ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠤᠯᠭᠤᠪᠤᠷᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡ‍ᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ

 

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ︵Grus nigricollis︶ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ 10000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ

2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠥ᠊·ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯ᠊·ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ

6 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ Transpoem ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠯᠢᠫ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ 6 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃