ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ Архив | News.MN

46 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠡᠢ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ 2019

N 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠰᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ N 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠰᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠶᠧᠺᠲ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠰᠴᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ∙ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 17 ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ-ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 405 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂

ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ 

ᠦᠨᠦ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 07᠄30 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ︽ᠨ ︾ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠍ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ

ᠰ∙ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠄ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠥᠬᠥᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ 《ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ 

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠯ 10.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠣᠲᠣᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 10.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠣᠲᠣᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 2 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ