ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ Архив| Page 3 of 65 | Page 3 of 65 | News.MN

ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ

ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ  ᠲᠡᠬᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸ  ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ

ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ

︽ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠯ︾ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ 65 ᠮᠤᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠤᠮᠠᠲ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ 65 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ

ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠥ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ

ᠭ᠊ · ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠵ᠊·ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ᠄ ᠁

ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊·ᠴᠤᠭᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵OECD︶ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠲᠤᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ︽ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ︾ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ  ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰ  ᠦᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︾ ᠶᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 2019 ᠣᠨ ᠪ 9  ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 3