ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ Архив | News.MN

ᠪ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠪ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠺᠤᠪᠠᠶᠠᠰᠢ ᠾᠢᠷᠤᠶᠤᠺᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ 2020 – 2024 ᠣᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ ᠶᠤ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠨ ᠊ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ

ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ Aᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠵᠢᠨ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ︾ᠲᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠ᠊·ᠰᠤᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

︽ᠹᠷᠤᠨᠲ︾ᠰ᠊ · ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ︽ᠹᠷᠤᠨᠲ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰ᠊ ·ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠶᠠ᠊·ᠰᠤᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠶᠠ᠊·ᠰᠤᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠊ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ︽ᠡ‍ᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ︾ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ

ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠴ᠊·ᠤᠶᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠳ᠋᠊·ᠭᠠᠩᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ