ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ Архив | News.MN

ᠴ᠊·ᠡ‍ᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠄  ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠴ᠊·ᠡ‍ᠯᠪᠡᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠬ᠊· ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠽᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠽᠠᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠠᠽᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ

 ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ – 2050︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ‍ᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯ᠊·ᠣᠶᠤᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ – 2050︾ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ

ᠽ·ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠄  ᠪᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠽ·ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ

 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ

ᠪ᠊·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ

 ᠲᠦᠷᠺ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

 

ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 02.10  ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ  ︽ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠮᠫᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ 2012 – 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠵᠠᠯᠭᠠᠰ ᠠᠳᠢᠯᠪᠠᠶ᠋ᠸᠪ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠽᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠰ ᠠᠳᠢᠯᠪᠠᠶ᠋ᠸᠪ ᠢ 02.06 ᠳᠦ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠸᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ  ᠶᠤ