ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ Архив| Page 2 of 66 | Page 2 of 66 | News.MN

Google ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

Google ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦ 10 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ  42 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠡᠢ

ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ 267 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ 87.15 ᠬᠤᠪᠢ᠂

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨ᠊·ᠡ‍ᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠶᠤᠷᠤᠨ ᠷᠤᠽᠸᠨᠪᠸᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ

ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 703 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ  ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ 4.4

︽ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠸᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ – ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ 50 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤ᠋ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ