ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ Архив | News.MN

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠩᠰᠢ 31 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠴᠡᠢ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠥᠰᠴᠦ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 56.4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠢ 267 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ

ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤ  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠡ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠴᠠ 4.9 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ  ᠤᠨ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ 114.4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ  ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 2 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 114.4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠊ᠢ ᠸᠠᠯᠢᠶᠦᠲ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ

Erdene resourse devolopment ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠨᠲ᠋ᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ Erdene Resource Development ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ︾ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ