ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠨᠰᠦ᠋ᠯ ᠢ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ︾ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠪᠠ Архив | News.MN

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠨᠰᠦ᠋ᠯ ᠢ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ︾ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠪᠠ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠺᠤᠨᠰᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ  ᠵᠸᠰᠤᠨ ᠰᠫᠸᠯᠪᠸᠷᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ