ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ  | News.MN

ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ 

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ《ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠢᠨᠹᠢᠨᠢᠲ》ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ 2 ᠲᠣᠨ  ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ《АРУ》ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ᠂ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ  21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ