ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 12 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 27 ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠯᠢᠼ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ 14 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭ∙ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂10 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠼ∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 650 ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠨ 33 ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ