ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ 5750 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

 ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ 5750 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 5750 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ- ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 9-12 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠦᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 70-75 ᠬᠣᠨᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ