ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠡᠸᠧᠷᠧᠰᠲ︵8848 m︶ ᠣᠷᠭᠢᠯ  ᠳᠦ  ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠨ ᠯ ∙ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠼ ∙  ᠦᠰᠬᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

《Everest Today》 ᠳᠤ ᠥᠨᠥ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠄ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠱᠧᠷᠫᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ  ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠺᠧᠮᠫ ᠲᠦ ᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠺᠧᠮᠫ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ