ᠮ ∙ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ  | News.MN

ᠮ ∙ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ 

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮ∙ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ《ᠫᠠᠷᠢᠰ-2024》ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 81 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠩ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2022-2024 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠢᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 10 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮ ∙ ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ