ᠪ ∙ ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠲ ∙ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡ᠊∙ᠳᠠᠸᠠᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ | News.MN

ᠪ ∙ ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠲ ∙ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡ᠊∙ᠳᠠᠸᠠᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ

ᠲᠦᠷᠺ ᠲᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪ∙ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠡ᠊∙ᠳᠠᠸᠠᠨᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠲ∙ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ 《ᠫᠠᠷᠢᠰ 2024》 ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠡ᠊∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠫ∙ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠮ∙ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠪ∙ ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ