ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

《ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ-ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠰᠤᠬᠠᠢᠲᠤ》ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ-ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28  ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ《Progress rail a Caterpillar》ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ SD70ACe/LW-4101 ᠰᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ 16 ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 90 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠨᠤᠸᠠᠼ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠴᠢᠲᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ