ᠣ᠊ ∙ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠣ᠊ ∙ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ Boxrec.com ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯᠳᠤ ᠣ᠊∙ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣ᠊ ∙ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ》 ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ