ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠰᠲ᠋ᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 50 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠳ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ 53 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠴ∙ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 55  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠮ∙ᠳᠦᠯᠭᠡᠨ᠂ 57  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠭᠠᠩᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 59  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠪ∙ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ᠂ 62  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰ∙ᠰᠡᠷᠡᠩᠴᠢᠮᠡᠳ᠂ 65  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠲ∙ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠂ 68  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ᠂ 72  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠽ∙ ᠪᠣᠯᠣᠷᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ 76  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠦ ᠨ∙ᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ 10 ᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠧᠳᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ