ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ | News.MN

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ

     ᠭᠠᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ 1864 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠰᠣᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1919 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ 

     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠲᠥᠪ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠷ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1934 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ︵︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠺᠤᠰᠲ᠋ᠢᠦᠮᠽ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠦᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠠᠴᠠᠨᠣᠮ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠦᠷ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠨ᠂ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠫ᠊ ·ᠬᠤᠷᠯᠣᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠱ᠊ ·ᠰᠦᠷᠦᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠠᠰᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣ᠊·ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠠᠪ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯ᠊·ᠨᠠᠮᠬᠠᠢᠴᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋᠊·ᠴᠣᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
     ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠴᠤᠭᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠣᠯᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠡ᠂ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠦᠨ ᠬᠠᠰᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂  ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠠᠭᠮᠠᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 

      ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠲᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠰᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠣᠶᠣᠵᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃   

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ᠦᠨᠡᠨᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃  

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠴᠡᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠳᠣᠨᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠭᠮᠢᠳ᠂ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠦᠶᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠴᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   

ᠲᠤᠬᠳᠡᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠫ᠊ ·ᠬᠤᠷᠯᠣᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨᠣᠮ ᠤᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠦᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠤ ᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋᠊ · ᠴᠣᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ  ᠴᠡᠷᠡᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡ︾᠂︽ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ︾᠂︽ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶ᠃
    ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠠᠴᠠᠨᠣᠮ ᠢ ᠪᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠦᠠ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠬ᠋᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨᠣᠮ ᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ  ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠨ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃   

ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠪᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠧᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠴᠣᠮᠤᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃  

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

1 ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ

Avatar

Нэргүй 2024-02-29 199.115.230.250

baigsan gedeng osug qin bvrv