ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ: ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ | News.MN

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ: ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠦ᠋ᠱᠦ᠋ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠠᠭᠤᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ 1274 ᠪᠠ 1281 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠴᠤᠩᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠶ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ᠃ 1895 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ  ᠾᠠᠺᠠᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ  ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠹᠤᠺᠤᠺᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠲᠦ ᠺᠤᠨᠰᠦ᠋ᠯ ᠂ ᠺᠢᠦ᠋ᠱᠦ᠋ ᠤᠺᠢᠨᠠᠸᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 2022 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29  ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠡᠶᠢᠪᠤᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ