《ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

《ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋ᠤᠰᠲ᠋ᠤᠶᠧᠸᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠡᠮ ᠵᠢᠮ》᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠤᠨ ᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠭᠤᠭ᠍ᠭᠢᠨ ᠤ 《Everybody loves Opal》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠣᠫᠠᠯ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠣᠷᠹᠧᠢ》 ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 《ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ》 ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠳᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ