ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

35 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ17 ᠡᠴᠡ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ19 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 35 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ