1000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ | News.MN

1000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠶ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠤᠳᠤᠬ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
︽ᠮᠡᠯᠮᠡᠶ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ︾ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠤᠭ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢᠳᠡᠠ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠴᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦᠬᠦ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂︽ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠡᠯ︾ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ   ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂︽ᠡᠩᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤ︾ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ   ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴ᠊ · ᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ