ᠣ᠊·ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠣ᠊·ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ  ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠻ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠣ᠊ · ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22   ᠳᠦ  ᠬᠦᠷᠡᠯ  ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ  ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ