MMC ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 5.95 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ | News.MN

MMC ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 5.95 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ

Mongolian Mining Corporation  ᠤᠨ 2024 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 350  ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 249 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ 5.95 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 26  ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 160 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
ᠳᠡᠬᠢᠵᠤ ᠡᠢᠮᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ MMC ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠤᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠤᠨᠳ᠋  ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ  ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ