ᠯ᠊ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ᠂ ᠮ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

 ᠯ᠊ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ᠂ ᠮ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠻᠰᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ 5᠄0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 16 ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠳᠦ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮ᠊ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ