︽ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ︾ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ︾ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

︽Dream Day︾ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ︾ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18᠂19  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠤᠨ  ᠡᠳ᠋ᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠺᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ︽ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ︾ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ 30 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ