︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ | News.MN

︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ︾ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ︾᠂︽ ᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠳ︾ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ︾ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 27894 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ